Höst­start i Fa­mil­je­hu­set

Vi i Kista - - KULTUR -

Ko­met är ett ut­bild­nings­pro­gram för dig som vill för­bätt­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen med ditt barn. Den 15 sep­tem­ber kl 17.30 star­tar en Ko­met-grupp i Rin­ke­by för för­äld­rar som har barn mel­lan 12-18 år. Grup­pen träf­fas un­der 8 till­fäl­len.

Se­na­re un­der hös­ten star­tar även en Ko­met-grupp för för­äld­rar med barn 3-11 år.

Un­der sep­tem­ber ar­ran­ge­ras för­äld­ra­träf­far ef­ter boken ” Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring” un­der dag­tid i Rin­ke­by, för dig som har ton­å­ring­ar mel­lan 12-17 år. Ring 08-508 011 19 om du vill ve­ta mer. Fa­mil­je­hu­set är en mötesplats för råd, stöd och lek. Där kan du träf­fa and­ra för­äld­rar och pra­ta om så­dant som rör dig och ditt barn. Du kan ock­så pra­ta en­skilt med för­äld­raråd­gi­va­re el­ler del­ta i en grupp.

Fa­mil­je­hu­set nns på Skår­bygränd 1 i Rin­ke­by. Läs om öp­pet­ti­der med me­ra på stock­holm.se/fa­mil­je­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.