Vi stäl­ler upp för varand­ra

Vi i Kista - - KULTUR -

Jär­vaan­dan är ett nät­verk av go­da kraf­ter i jär­va­om­rå­det med må­let att ska­pa ökad triv­sel och trygg­het. Al­la för­e­ning­ar, or­ga­ni­sa­tio­ner, fö­re­tag och myn­dig­he­ter är väl­kom­na att bli med­lem­mar. Se www.jar­vaan­dan.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.