Ung­do­mar spar ener­gi och vär­nar mil­jön

Vi i Kista - - KULTUR -

Na­vet är ett kort­tids­hem för ung­do­mar och unga vux­na med funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Se­dan tio års tid är per­so­na­len en­ga­ge­rad i mil­jöfrå­gor och ar­be­tar ak­tivt för att mins­ka verk­sam­he­tens ener­gi­an­vänd­ning. An­sa Lind­holm, verk­sam­hets­chef på Na­vet be­rät­tar:

– He­la ar­bets­plat­sen ge­nom­sy­ras av en stark mil­jö­med­ve­ten­het som vi ock­så lär ut till de bo­en­de. Ung­do­mar­na lär sig bland an­nat att släc­ka al­la lam­por i rum som in­te an­vänds, sop­sor­te­ra och en­bart kö­ra tvätt­ma­ski­ner­na när de är full­ma­ta­de. Al­la kan bi­dra på nå­got sätt och det är ro­ligt att se att ung­do­mar­na tar med sig kun­ska­per­na hem till si­na fa­mil­jer. Läs mer: stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.