Vi­sar po­si­tiv bild av Rin­ke­by med låt

På Na­tio­nal­da­gen av­gjor­des täv­ling­en ”Lå­ten om Rin­ke­by”. Vann gjor­de du­on F.Y.R.E. och Faith Nga­bo med lå­ten som he­ter just ”Rin­ke­by”. Nu har de just fått sin låt pro­du­ce­rad av själ­vas­te K-One och den lan­se­ra­des för ba­ra ett par da­gar se­dan. – Det är jät

Vi i Kista - - FAMILJ - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Det var till slut tre bi­drag kvar i täv­ling­en. Al­la de tre var lå­tar som på ett el­ler an­nat sätt re­pre­sen­te­ra­de Rin­ke­by. Spän­ning­en var olid­lig och när de ro­pa­de ut vin­na­ren i hög­ta­lar­na kun­de Eli­as Ab­bas och Mon­ta­dar ”Mon­ti” Al-Mo­ha­med knappt tro si­na öron.

– Vi var så ner­vö­sa in­nan de ro­pa­de ut vin­na­ren. När vi vann blev vi helt sjukt gla­da. Vi kun­de knappt tro det, sä­ger Eli­as.

F.Y.R.E. som de kal­lar sig, ha­de allt­så vun­nit täv­ling­en ”Lå­ten om Rin­ke­by”. De­ras låt ha­de fått nam­net Rin­ke­by och en­ligt kil­lar­na har den ett tyd­ligt bud­skap.

– Vi vill vi­sa den po­si­ti­va bil­den av vår för­ort. Rin­ke­by är som en en­da stor fa­milj, här tar al­la hand om varand­ra, sä­ger Mon­ti.

Det he­la bör­ja­de med att de såg en af­fisch om täv­ling­en och be­stäm­de sig för att skic­ka in ett bi­drag. Ef­ter ett tag till­kom även Faith Nga­bo.

– K-One förslog att det skul­le lå­ta bra med en tjej­röst på re­fräng­en, vi höll med, sä­ger Eli­as.

Men det tog lång tid in­nan de blev nöj­da nog med re­sul­ta­tet.

– Vi job­ba­de om lå­ten fle­ra gång­er in­nan vi skic­ka­de in den. Vi viss­te att den ba­ra kun­de bli bätt­re, sä­ger Eli­as.

Ef­ter vins­ten fick de snabbt kli­va in i stu­di­on och bör­ja job­ba med K-One. Det var en helt ny upp­le­vel­se me­nar Mon­ti.

– K-One var på oss he­la ti­den. Han trig­ga­de oss till att bli bätt­re. Man lär­de sig väl­digt myc­ket av ho­nom.

Kil­lar­na hit­tar sin in­spi­ra­tion i det dag­li­ga li­vet. Det kan va­ra en kom­pis. Det kan va­ra nå­got som hän­der ut­an­för fönst­ret och det kan

va­ra folk­myll­ret på Rin­ke­by­torg.

– Allt kan bli musik, sä­ger Eli­as.

Den bäs­ta ti­den på dyg­net för att ska­pa musik är en­ligt Eli­as kväl­len. Då kan tan­kar­na flö­da fritt och då gäl­ler det att snabbt an­teck­na dem.

– Jag får idéer he­la ti­den. Jag kan stå fram­för spe­geln och få en idé, då skri­ver jag ner den direkt.

Till­sam­mans med War­ner har de just släppt ”Rin­ke­by”. För att pro­mo­ta lå­ten har det bli­vit en hel del tv och ra­dio. Det är nå­got som kil­lar­na tyc­ker är ro­ligt men ock­så li­te job­bigt.

– Vi har synts myc­ket nu den se­nas­te ti­den. På ett sätt är det li­te job­bigt men det är

sånt man mås­te gö­ra för att nå ut till folk även ut­an­för Rin­ke­by, sä­ger Mon­ti.

Att folk ut­an­för Rin­ke­by ska få hö­ra de­ras musik är nå­got som bå­de Mon­ti och Eli­as tyc­ker är vik­tigt.

– Al­la ska få ta del av vår musik. Folk ska få hö­ra bra sa­ker av oss och jag vill va­ra en fö­re­bild, sä­ger Mon­ti.

– Vän­ta ba­ra så ska ni få se, vi kom­mer slå, skrat­tar Eli­as.

Rin­ke­by är som en en­da stor fa­milj, här tar al­la hand om varand­ra.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

NYA LÅ­TAR. Mon­ti och Eli­as har re­dan på­bör­jat ar­be­tet med nya lå­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.