Så ser fram­ti­dens ar­bets­plats ut

Da­gar­na med ar­bets­bås, varsin hurts och all­de­les la­gom plats för tjock­da­torn är för­bi. Bland årets kon­tor­stren­der hit­tar vi istäl­let öns­ke­mål om nya, flex­ib­la lös­ning­ar, hem­trev­nad och in­di­vi­du­a­lism.

Vi i Kista - - BOSTAD -

Förr i värl­den såg al­la ar­bets­plat­ser un­ge­fär li­ka­da­na ut. Det var stan­dard­lös­ning­ar för den me­de­lan­ställ­de som gäll­de. När vi blic­kar fram­åt är det istäl­let de­sign, jäm­ställd­het och in­klu­de­ran­de mil­jö­er som står i fokus, med ut­rym­me för fri­het och in­di­vi­du­a­lism. Det hand­lar myc­ket om att få al­la – unga som gam­la, in­tro­ver­ta som ex­tro­ver­ta – att tri­vas.

– Ut­ma­ning­en är att hit­ta en me­del­väg med en de­sign som fun­ge­rar för al­la. En stol är fort­fa­ran­de en stol, det är in­te nå­gon stör­re skill­nad mel­lan en stol i dag och en för 50 år se­dan. De­sign­möj­lig­he­ten hand­lar mer om hur he­la mil­jön fun­ge­rar, sä­ger ar­ki­tek­ten och form­gi­va­ren Ola Ru­ne. I fram­ti­den tas var­je med­ar­be­ta­res krav och be­hov på stör­re allvar, spår Kin­narps, som har ta­git fram en kon­tor­strendrap­port för 2015.

Fö­re­ta­gen tros sat­sa mer på per­son­li­ga in­red­ning­ar som upp­munt­rar till rö­rel­se och kre­a­ti­vi­tet – he­la ti­den på med­ar­be­tar­nas pre­mis­ser. Nå­gon tyc­ker om liv och stök och star­ka fär­ger, en an­nan vill dra sig un­dan i ett av­ska­lat och luf­tigt rum, ut­an stö­ran­de ljud.

– Ju fler val­möj­lig­he­ter vi ger till män­ni­skor, desto enkla­re kom­mer det bli att pre­ste­ra, sä­ger Lou­is Lho­est, på Veld­ho­en + Com­pa­ny. Håll­ba­ra mil­jö­er ger håll­ba­ra män­ni­skor, så en­kelt är det! Un­der­sök­ning­ar vi­sar en­ty­digt på att tris­ta kon­tor som in­te fun­kar är direkt häl­so­far­li­ga och le­der till fler sjuk­skriv­nings­da­gar.

Långa pass vid skriv­bor­det byts ut mot in­ter­ak­ti­va mil­jö­er, där ar­bets­plat­ser de­sig­nas ef­ter män­ni­skan – in­te hård­va­ran. Ar­bets­plat­sen tros strä­va allt mer mot le­van­de mil­jö­er som upp­munt­rar till de­batt och kre­a­ti­vi­tet.

I dag är vi va­na vid att ett mö­te in­ne­bär en per­son står och pra­tar fram­för en skärm el­ler white­board. I fram­ti­den kanske allt in­ne­håll de- las i re­al­tid från pek­skärm till pek­skärm.

En tred­je­del av al­la kon­tor­san­ställ­da i USA till­bring­ar mer än 50 pro­cent av sin tid ut­an­för ar­bets­plat­sen. Tek­nik­ut­veck­ling­en har gjort vå­ra liv allt­mer gräns­lö­sa. Vi läg­ger vå­ra mö­ten på nä­ten el­ler ar­be­tar hem­i­från för att slip­pa pend­la. And­ra fö­re­drar ett my­sigt kafé el­ler tyst­na­den på bib­li­o­te­ket när den kne­pi­ga rap­por­ten ska gö­ras klar.

– Män­ni­skor vill att de­ras ar­bets­plat­ser er­bju­der sam­ma kom­fort som de skul­le ha hem­ma, oav­sett om det­ta gäl­ler att ha en plats för att för­va­ra si­na gre­jer, tillå­ta per­son­ligt ut­rym­me el­ler ska­pa en ge­men­skap, av­slu­tar Way­ne He­ming­way på He­ming­way de­sign.

Eri­ka Lindén Jans­son

FO­TO: JA­SON STRONG

FRAM­TI­DEN. Flex­ib­la lös­ning­ar, hem­trev­nad och in­di­vi­du­a­lism är fram­ti­dens me­lo­di.

FO­TO: MAR­TE­LA

SMART. Elekt­ro­nik som är smart (och som fun­kar) vär­de­ras högt.

FO­TO: COLOURBOX

MÖ­TEN. Även i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.