MER Tre ten­den­ser i ti­den

Vi i Kista - - BOSTAD - KÄLLA: IN­PUT

AKTIVITETSBASERAT. De öpp­na land­ska­pen er­sätts av en mer ak­ti­vi­tets­ba­se­rad kon­torslay­out. Ar­bets­upp­gif­ten för stun­den av­gör var, hur och med vem man ar­be­tar och med­ar­be­tar­na väl­jer fritt bland en upp­sjö av ar­bets­plat­ser och funk­tio­ner.

IN­TER­NET OF THINGS. The in­ter­net of things smy­ger sig sak­ta men sä­kert in på vå­ra ar­bets­plat­ser. Självin­stäl­lan­de bord, sto­lar som skvall­rar om beläggningsgrad, smar­ta för­va­rings­skåp och sof­for som lad­dar mo­bi­len är ba­ra någ­ra ex­em­pel på de förs­ta tre­van­de ste­gen.

HÅLL­BART. Mil­jö­am­bi­tio­ner­na ra­dar upp sig när nya kon­tors­bygg­na­der tar form. Även vad gäl­ler in­red­ning­en ökar ef­ter­frå­gan på håll­ba­ra al­ter­na­tiv och tjäns­ter: nya och åter­vin­nings­ba­ra ma­te­ri­al­val, eco-de­sign, etiskt schyss­ta pro­duk­tions­sätt och ke­mi­ka­li­e­fria pro­dukt­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.