Ny­kom­ling­ar­na tar plats

Vi i Kista - - SPORT - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Med åt­ta vins­ter, fem oav­gjor­da och en­dast två för­lus­ter lig­ger Akro­po­lis IF på en ly­san­de andra­plats i ta­bel­len, det­ta un­der sin förs­ta sä­song i Di­vi­sion 1.

– Det var många som ha­de räk­nat ut oss re­dan in­nan sä­song­en, sä­ger mål­vak­ten Si­mon Lund­gren.

Ef­ter en ly­san­de sä­song i Di­vi­sion 2 för­ra året, stod det klart att Akro­po­lis IF till­sam­mans Carl­stads Uni­ted BK skul­le ta ste­get upp till Di­vi­sion 1. Få var det i vå­ras som trod­de att Akro­po­lis skul­le va­ra så star­ka som de fak­tiskt är.

– Ef­tersom vi var ny­kom­ling­ar var det väl egent­li­gen ing­en som trod­de på oss, sä­ger mål­vak­ten Si­mon Lund­gren.

Sport­che­fen Georgios Go­gas tyc­ker att det är ro­ligt att det har gått så pass bra som det har gjort och han me­nar att de har ett tyd­ligt tänk med årets sä­song.

– Vi vill eta­ble­ra oss i Di­vi­sion 1 och vi är ett lag att räk­na med. Vi har kun­ska­pen och vi ska helt en­kelt spe­la här.

Fram­gångsre­cep­tet har va­rit den tigh­ta grup­pen

som byggts på unga spe­la­re.

– Vi har valt att job­ba vi­da­re med i stort sett sam­ma trupp som för­ra året. Vi tror på vå­ra spe­la­re och lå­ter dem växa, fort­sät­ter Georgios Go­gas.

Akro­po­lis IF är en klubb dit många unga spe­la­re kom­mer ef­ter spel i oli­ka stor­klub­bar. Hit kom­mer de of­ta för att hit­ta kär­le­ken till fot­bol­len igen.

– Vi vill va­ra en för­e­ning som ger en and­ra chans. För oss är det vik­tigt att man vi­sar att man vill nå­got med sin fot­boll. Det är näs­tan det vik­ti­gas­te, sä­ger Georgios Go­gas.

En spe­la­re som kom till Akro­po­lis av just den an­led­ning­en var den lo­van­de mål­vak­ten Si­mon Lund­gren. Ef­ter att ha hop­pat runt i

Vi tror på vå­ra spe­la­re och lå­ter dem växa.

oli­ka klub­bar kän­de han att kär­le­ken till fot­bol­len var på väg bort, fram tills att han hit­ta­de just Akro­po­lis.

– Här är man som en en­da stor fa­milj. Jag tror att det är en av an­led­ning­ar­na till att det går så bra för oss.

För­ra hel­gen var det återstart ef­ter som­marup­pe­hål­let. Man möt­te då Va­salunds IF på bor­ta­plan. Mat­chen slu­ta­de 0-0 vil­ket speg­la­de match­bil­den väl­digt bra.

– Vi får va­ra nöj­da med ett kryss. Re­sul­ta­tet var helt klart rätt­vist, sä­ger Georgios Go­gas.

Nu vän­tar än­nu en bor­t­a­match på sön­dag, den här

gång­en mot se­ri­ens and­ra ny­kom­ling, Carl­stad Uni­ted BK.

– Det kom­mer bli jämnt, ef­ter mat­cher­na i Svens­ka Cu­pen är bå­da la­gen tröt­ta, fort­sät­ter Georgios Go­gas.

För Akro­po­lis IF har det hit­tills gått bra i Svens­ka Cu­pen. I bör­jan av au­gusti vann man stort över Gam­la Upsa­la BK.

– Vi trod­de ald­rig att vi skul­le vin­na så pass en­kelt som vi gjor­de. Jag vet in­te rik­tigt vad som hän­de med Gam­la Upsa­la mås­te jag sä­ga, sä­ger Georgios Go­gas.

Ef­ter vins­ten lot­ta­des man mot det All­svens­ka la­get IFK Norr­kö­ping. Match- en spe­la­des på hem­ma­plan i tors­dags.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

TRÄ­NAR HÅRT. Det trä­nas hårt på Akal­la Gårds Boll­plan.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

UNGT LAG. La­get är ungt och de var få som trod­de på dem in­nan sä­song­en.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

NYTÄND­NING. Mål­vak­ten Si­mon Lund­gren fick en nytänd­ning när han kom till Akro­po­lis 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.