Keya möt­te Owe med Hus­by­sång

Vi i Kista - - Sidan 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Förs­ta sä­song­en av TV4:s ”Lyck­li­ga ga­tan” blev en suc­cé. I pro­gram­met möts ar­tis­ter över gen­rer och ge­ne­ra­tio­ner. Nu spe­las and­ra sä­song­en in och i ett av­snitt tar Hus­bys Keya emot Owe Thör­nqvist på hem­ma­plan. In­spel­ning­en sked­de på Tem­po-ber­get i mån­dags och Hus­by­bor­na var bjud­na.

Hus­by­publi­ken har ryk­te om sig att va­ra svår­flir­tad och bland dem som fanns på tor­get ti­digt på mån­dags­kväl­len skul­le någ­ra på fot­bolls­trä­ning, en som kal­la­de sig Jer­ry gil­la­de in­te tv-ka­me­ror och tänk­te in­te va­ra med, torg­hand­la­ren No­o­ri Mu­rad var nöjd för att in­spel­ning­en drog folk till tor­get, och skul­le kanske tit­ta för­bi för­bi ef­ter stäng­ning.

Strax kom Keya själv till tor­get, glad över att få vi­sa upp en an­nan si­da av Hus­by, den mu­si­ka­lis­ka.

För Owe Thörn­kvist, 86, var det förs­ta be­sö­ket och när han an­län­de blic­ka­de han upp mot sce­nen på ber­get och kon­sta­te­ra­de:

– Det är trev­li­ga om­giv­ning­ar här.

Sak­ta men sä­kert sök­te sig folk upp för att se de bå­da ar­tis­ter­na fram­fö­ra varand­ras lå­tar, först kom vän­ner­na och de mest hän­giv­na fan­sen, men så små­ning­om var det fullt med ny­fik­na för­bi­pas­se­ran­de som vis­ka­de till varand­ra:

” Vem är han? Får man fil­ma och läg­ga upp på Fa­ce­book? Är det han som skri­vit den där ’Som­li­ga går med tra­si­ga skor’? Nej, det är han med ” Varm korv boo­gie’”.

När mörk­ret lagt sig ha­de Keya ta­git över sce­nen och dra­git igång en re­jäl fest, och den svår­flir­ta­de Hus­by­publi­ken bå­de dan­sa­de och sjöng, till och med fram­för TV-ka­me­ror­na. Pro­gram­met kom­mer att vi­sas på TV4 un­der 2016.

FO­TO:IDA NIL­SING

VARMT VÄL­KOM­NAN­DE. Owe Thör­nqwist, 86, blev varmt väl­kom­nad vid in­spel­ning­en av ”Lyck­li­ga Ga­tan” på Tem­po-ber­get i Hus­by.

HUS­BY­PUBLI­KEN. Många Hus­by­bor njöt av stäm­ning­en på Tem­po-ber­get vid in­spel­ning­en av ”Lyck­li­ga ga­tan” i tis­dags.

BRA MUSIK. So­fie och Ma­e­deh Za­ma­ni bor i Hus­by och har kom­mit för att upp­le­va den my­si­ga stäm­ning­en.

VÄN­NER. Keya med Akar Ka­rim, ha­de fått hö­ra Key­as ver­sion av en Thör­nqvist-låt i för­väg. ”Rik­tigt bra!”, sa han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.