Akal­la­barn spe­lar in låt om Zla­tan

Bar­nen på för­sko­lan Bul­ler­byn i Akal­la roc­ka­de till­sam­mans till för­mån för Rock Mot Can­cers in­sam­ling till Can­cer­fon­den. Re­sul­ta­tet blev lå­ten ”Akal­la vs. Zla­tan”. – Det var jät­te­ro­ligt att spe­la in lå­ten, sä­ger Arash Ah­med som är ett av bar­nen.

Vi i Kista - - Sidan 1 - E-post: fri­da.brooke@di­rekt­press.se

Ida­gar­na släpp­tes en låt på Spo­ti­fy. På lå­ten hör man to­ner­na av rock och ett helt gäng barn som sjung­er. Nam­net Zla­tan sjungs om och om igen och man hör tyd­ligt bar­nens en­tu­si­asm. Lå­ten ”Akal­la vs. Zla­tan” är re­sul­ta­tet av ett pro­jekt som barnskö­ta­ren Den­nis Ohls­son på för­sko­lan Bul­ler­byn i Akal­la drog igång.

– Jag tog fram en gi­tarr och bör­ja­de spe­la en låt om al­la bar­nen och Zla­tan. De ha­ka­de på direkt, sä­ger Den­nis Ohls­son.

På ef­ter­mid­da­gen sam­ma dag bör­ja­de bar­nen själ­va att upp­trä­da och lå­ten om Zla­tan ha­de verk­li­gen satt sig. Det snap­pa­de Den­nis Ohls­son upp.

– Jag tänk­te att man mås­te gö­ra nå­got stör­re av det här. Till­sam­mans be­stäm­de vi oss för att spe­la in lå­ten i en stu­dio.

Sex­å­ring­ar­na i hu­set fick spe­la in lå­ten som ett av­slut-

nings­pro­jekt in­nan de läm­na­de för­sko­lan för att bör­ja i förs­ta klass.

– Jag vil­le att lå­ten skul­le släp­pas sam­ma dag som de bör­ja­de sko­lan. Det är ett fint min­ne för dem och mig, sä­ger Den­nis Ohls­son.

Bar­nen fick även en ski­va med en in­spel­ning av lå­ten och på var­je ski­va ha­de Den­nis Ohls­son skri­vit en per­son­lig hälsning.

– Jag vil­le att al­la skul­le kän­na sig spe­ci­el­la. Jag vil­le att de skul­le kän­na att det ha­de va­rit del­ak­ti­ga.

Han tog se­dan pro­jek­tet än­nu läng­re och kon­tak­ta­de Rock Mot Can­cer som ar­be- tar för Can­cer­fon­den. De gick direkt igång på gre­jen.

– Vi val­de att släp­pa lå­ten på Spo­ti­fy och al­la peng­ar går oav­kor­tat till Can­cer­fon­den, fort­sät­ter han.

Ett av al­la de barn som var med var Arash Ah­med. Han har fått blo­dad tand ef­ter ti­den i stu­di­on och vill nu spe­la in musik mest he­la ti­den.

– Det var jät­te­ro­ligt att spe­la in lå­ten. Nu spe­lar jag in myc­ket med pap­pa i hans stu­dio ock­så.

Men väl bakom mik­ro­fo­nen blev det svårt att sjunga.

Den­nis Ohls­son me­nar att det är vik­tigt att ald­rig glöm­ma att ingen­ting är omöj­ligt.

– Det är det jag för­sö­ker lä­ra bar­nen, bå­de med det här pro­jek­tet och and­ra pro­jekt. Vill man så kan man.

Den­nis Ohls­son är in­te den per­son som ger sig. Hans sista del av det här puss­let är att se till att Zla­tan får hö­ra lå­ten.

– Jag ska per­son­li­gen gå upp på Fot­bolls­för­bun­det och se till att Zla­tan får ta del av lå­ten. Om han se­dan åter­kopp­lar till oss, det vet man ald­rig. Zla­tan är än­då Zla­tan. Elin Nord­lund

elin.nord­lund@di­rekt­press.se

FO­TO: ELIN NORD­LUND

RO­LIGT. Arash Ah­med tyc­ker att det var ro­ligt att spe­la in lå­ten.

FO­TO: COLOURBOX

GE TILL ZLA­TAN. Den­nis Ohls­son kom­mer att ge ski­van till Zla­tan.

FO­TO: ELI­SA­BETH SKEL­TON

SKI­VA. Bar­nen fick spe­la in lå­ten på en ski­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.