Mind­re mjölk till bar­nen

Vi i Kista - - Sidan 1 - Kött­fri måndag

Höst­ter­mi­nen bör­jar och Jord­bruks­ver­ket upp­ma­nar sko­lor­na att an­sö­ka om EU:s mjölk­peng på 1,70 kro­nor i sub­ven­tion per li­ter köpt mjölk. Men Livs­me­dels­ver­ket rå­der svens­ken till mins­kad mjölk­kon­sum­tion för häl­sans och mil­jöns skull. Sko­lor­na bör där­för tac­ka nej till det­ta bi­drag och istäl­let sat­sa på en växt­ba­se­rad kost.

Det är all­var­ligt att Jord­bruks­ver­ket och EU prac­kar på skol­barn mjölk. Barn har myc­ket att vin­na på mins­kad kon­sum­tion av me­je­ri­pro­duk­ter.

Fe­ta me­je­ri­pro­duk­ter i kos­ten hö­jer vå­ra ko­les­te­rol­vär­den och or­sa­kar hjärt­kärl­sjuk­dom. En be­ty­dan­de an­del av de 30 000 hjär­tin­fark­ter vi svens­kar in­sjuk­nar i var­je år kan fö­re­byg­gas ge­nom mins­kad kon­sum­tion av me­je­ri­pro­duk­ter. Det­sam­ma gäl­ler prosta­tacan­cer som har upp­vi­sat tyd­li­ga sam­band med hög kon­sum­tion av me­je­ri­pro­duk­ter oav­sett fett­halt.

Mjölk och nöt­kött två si­dor av sam­ma kli­matskad­li­ga pro­dukt ef­tersom 65 pro­cent av det svens­ka nöt­köt­tet kom­mer från mjölk­kor. FN:s mil­jö­pa­nel upp­ma­nar den ri­ka värl­den att om­gå­en­de och dras­tiskt mins­ka kon­sum­tio­nen av kött och me­je­ri­pro­duk­ter för att und­vi­ka de värs­ta kon­se­kven­ser­na av kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Allt fler skol­barn har ock­så av etis­ka skäl bör­jat ifrå­ga­sät­ta var­för vi över hu­vud ta­get an­vän­der le­van­de, kän­nan­de va­rel­ser i livs­me­dels­pro­duk­tio­nen när vi in­te be­hö­ver det.

Istäl­let för mjölk bör sko­lor­na sat­sa på en växt­ba­se­rad kost med myc­ket full­korn, balj­väx­ter, grön­sa­ker och fruk­ter och mind­re pro­ces­sad mat. För skol­bar­nens fram­tids skull, bå­de med av­se­en­de på häl­sa och på kli­mat.

Jo­nas Pauls­son,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.