Abort­mot­tag­ning läm­nar Kis­ta

Vi i Kista - - Sidan 1 -

I mars 2015 be­slu­ta­de al­li­an­sen i lands­ting­et om be­spa­ring­ar in­om häl­so-och sjuk­vår­den, en av de sa­ker som man val­de att spa­ra på var att sän­ka er­sätt­ning­ar­na till me­di­cinsk ab­ort.

Fy­ra av sex pri­va­ta vård­gi­va­re som er­bju­der ab­ort i Stock­holms läns lands­ting har sagt att de in­te ac­cep­te­rar de nya vill­ko­ren och sä­ger upp av­ta­let med lands­ting­et från och med den 1 ju­ni 2016. En av de mot­tag­ning­ar­na som be­slu­tat att sä­ga upp av­ta­let är Kis­ta Ca­pio spe­ci­a­list­cen­ter i Kis­ta.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är kri­tis­ka till ut­veck­ling­en och vill åter­stäl­la er­sätt­ningsni­vån för me­di­cins­ka ab­or­ter till ni­vån in­nan 1 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.