Dy­ra­re bred­band i för­or­ten

Vi i Kista - - Sidan 1 -

Trots att al­la Stock­holms­lä­gen­he­ter har till­gång till sam­ma fi­ber­nät är bred­band dy­ra­re för hy­res­ta­ga­re. Den som bor i bostads­rätt i sta­den kan kom­ma un­dan med en hund­ring i må­na­den, me­dan en hy­res­gäst i ex­em­pel­vis Rin­ke­by får be­ta­la cir­ka 300 kro­nor per må­nad. En för­kla­ring till pris­skill­na­den är att all­män­nyt­tan och fle­ra pri­vatvär­dar sålt ut si­na bred­band­s­nät till oli­ka ”kom­mu­ni­ka­tions­o­pe­ra­tö­rer”, en mel­lan­hand mel­lan bred­bandso­pe­ra­tö­rer och hy­res­gäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.