SVT till Rin­ke­by­strå­ket

Ge­ro­ni­mo Åkerlund är chef för SVT Ny­he­ter Stock­holm och är en av de som ar­be­tat för att få re­sur­ser till re­dak­tio­nen i Rin­ke­by. På frå­gan om var­för de ska öpp­na en ny re­gi­o­nal­re­dak­tion i Rin­ke­by, sva­rar han: ”I vart fall är det in­te skad­ligt.”

Vi i Kista - - Sidan 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

– Om det är me­nings­löst var vi sit­ter kan vi li­ka gär­na sit­ta i Rin­ke­by som på Gär­det, i Rin­ke­by är lo­kal­hy­ror­na läg­re. El­ler så be­ty­der det nå­got, sä­ger Ge­ro­ni­mo Åkerlund.

Själv är han över­ty­gad om att det spe­lar roll.

– Det här ex­emp­let har jag ta­git mass­vis med gång­er nu, men om man ex­em­pel­vis rap­por­te­rar om bostads­mark­na­den, rap­por­te­rar vi om pri­set på bo­stads­rät­ter el­ler om lä­get på hy­res­mark­na­den? Det hand­lar in­te om att gö­ra nå­got ra­di­kalt an­norlun­da, ut­an om en per­spek­tiv­för­skjut­ning och om att SVT be­hö­ver bli bätt­re på att rap­por­te­ra om yt­ter­om­rå­den och om att bo i för­ort.

”Jag har gjort en kom­pe­tens­ba­se­rad re­kry­te­ring och in­te gått ef­ter adres­ser.”

Re­dak­tio­nen i Rin­ke­by kom­mer att gö­ra in­slag som ska nå he­la Stock­holm och re­port­rar­na kom­mer ock­så att be­va­ka and­ra de­lar av sta­den.

Kom­mer ni att job­ba med liv­vak­ter (som vis­sa sto­ra me­di­er gjor­de un­der kra­val­ler­na i Hus­by för två år se­dan, vil­ket väck­te våld­sam de­batt)?

– Man mås­te gå på vad som är på rik­tigt och sta­tis­tiskt är det en stör­re risk att ett team blir ned­sla­get på Med­bor­gar­plat­sen än på Rin­ke­by torg. Al­la mil­jö­er

kan va­ra far­li­ga och ofar­li­ga, men att kom­ma med liv­vak­ter en van­lig ons­dag, det vo­re hål i hu­vu­det.

Inga av re­port­rar­na bor i Jär­va­om­rå­det i dag, hur kom­mer det sig?

– Jag har gjort en kom­pe­tens­ba­se­rad re­kry­te­ring och in­te gått ef­ter adres­ser, en sak som va­rit vik­tigt är att re­port­rar­na har en för­stå­el­se för vad SVT be­hö­ver gö­ra för att för­nya sig och in­klu­de­ra en bre­da­re publik.

Re­port­rar­nas ar­be­te kom­mer man att kun­na föl­ja via SVT Ny­he­ter Stock­holm, på tv och web­ben.

FO­TO: AN­DERS STRÖMQUIST/SVT

TV-HU­SET. SVT har si­na lo­ka­ler på Gär­det, se­dan många år till­ba­ka. Men snart finns även en lo­kal­re­dak­tion i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.