Jag hål­ler tummmar­na

Vi i Kista - - Hej Kista - Chefre­dak­tör Mats Hed­ström

Idet här num­ret av Vi i Kis­ta blir det myc­ket tv. Jag vet. Det är TV4 och ”Lyck­li­ga ga­tan” i Hus­by. En gam­mal ar­tist mö­ter en ung ar­tist, och så blir det åka av. Lätt­samt och un­der­hål­lan­de.

Att SVT öpp­nar en re­dak­tion i Rin­ke­by är mind­re lätt­samt. Att al­la ty­per av re­port­rar gör bätt­re ifrån sig om de fak­tiskt träf­far de män­ni­skor de ska be­rät­ta om är glas­klart. Att sto­ra SVT kan gö­ra bätt­re ifrån sig ut­an­för Stock­holms in­nerstad är ock­så glas­klart. Men in­te är man bätt­re på det lo­ka­la i Falun ba­ra för att man har en lo­kal­re­dak­tion där. Man är tvärtom gans­ka då­lig på det. Så om de fy­ra re­port­rar­na i Rin­ke­by ska för­änd­ra SVT:s be­vak­ning av Sve­ri­ge ut­an­för tul­lar­na mås­te de lyc­kas med nå­got ing­en av de­ras and­ra lo­kal­re­dak­tio­ner lyc­kats med.

Jag, och sä­kert en och an­nan med mig, hål­ler tum­mar­na för dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.