HAL­LÅ DÄR ...

... fes­ti­val­ge­ne­ral Bur­han Yil­diz och he­la Tens­ta mark­nads sty­rel­se

Vi i Kista - - Hej Kista -

Näs­ta helg gäl­ler det. Hur går för­be­re­del­ser­na?

– Det är full fart, vi job­bar på och har otro­ligt myc­ket att gö­ra. Det blir myc­ket mat i år, vi har ald­rig haft så här många mat­för­säl­ja­re och då mås­te vi ju ha plats till al­la. Finns det fler ny­he­ter?

– Det kom­mer att fin­nas ett de­mo­kra­ti­torg med sam­tal och works­hops. Hur blir den här mark­na­den jäm­fört med för­ra årets mark­nad?

– Det blir den bäs­ta nå­gon­sin! Vi slår re­kord var­je år och kon­kur­re­rar ba­ra med oss själ­va. Är det nå­got an­nat man som be­sö­ka­re bör tän­ka på?

– Kom hung­rig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.