De blir SVT:s re­dak­tion i Rin­ke­by

Vi i Kista - - Järvafältet - Ida Nil­sing

”Nu är vi här och nu lyss­nar vi.”

– Det man bru­kar få hö­ra, att vi ba­ra rap­por­te­rar då­ligt om för­or­ten, ex­akt så kän­de jag ock­så! sä­ger Re­bec­ca Rand­ha­wa Berg­mark.

Hon är upp­vux­en i Kis­ta, sat­sa­de på jour­na­li­sti­ken, och är nu en av fy­ra re­port­rar på SVT:s nya re­gi­o­nal­re­dak­tion i nor­ra Stock­holm. I de­cem­ber flyt­tar de in på Rin­ke­by­strå­ket.

Re­bec­ca Rand­ha­wa Berg­mark var kri­tisk mot jour­na­li­sti­ken när hon väx­te upp. Nu är det hon som gör jour­na­li­stik som and­ra kom­mer att grans­ka.

– Vi ska gö­ra jour­na­li­stik om det bra och det då­li­ga, sam­ma typ av jour­na­li­stik som vi gör på al­la and­ra stäl­len, så att ing­en tror att vi gör nå­got an­norlun­da för att det är från för­or­ten, sä­ger Re­bec­ca Rand­ha­wa Berg­mark.

Vid hen­nes si­da sit­ter kol­le­gan Ame­la Ma­ho­vic, även hon är glad över att va­ra en del av re­por­ter­tea­met som flyt­tar in på Rin­ke­by­strå­ket i de­cem­ber.

– Nu kom­mer jag att job­ba där jag kom­mer ifrån, sä­ger hon, trots att hon ald­rig har bott i Jär­va.

– Jag kom­mer från ett an­nat land och har bott i för­or­ter och flyk­ting­för­lägg­ning­ar.

Ett av hen­nes spe­ci­al­in­tres­sen är in­teg­ra­tion – allt- så om vä­gen från att man an­län­der till ett land och kom­mer in i ett sam­häl­le, på bo­stads- och ar­bets­mark­nad med me­ra, och om den vä­gen är rak el­ler kro­kig.

– I dag lig­ger fokus på det ne­ga­ti­va, men man be­hö­ver ju tid för att se ett re­sul­tat! Jag vill gär­na be­rät­ta om fö­re­ta­gan­de och ent­re­pre­nör­skap, många sit­ter på fan­tas­tis­ka histo­ri­er, sä­ger Ame­la Ma­ho­vic.

Mat­ti­as Lod­ding be­rät­tar att han loc­kas av att va­ra med när det hän­der nå­got, en ny sats­ning, men han är ock­så kil­len som en gång kom till Hus­by med ka­me­ra, mik­ro­fon och liv­vak­ter och trod­de att han skul­le va­ra med om kra­val­ler, men ham­na­de på grill­fest.

– Det är ett bra Jär­va­min­ne.

Sho­h­reh Za­re gjor­de en av si­na förs­ta prak­tik­vec­kor på ny­hets­re­dak­tio­nen när Hus­bykra­val­ler­na bröt ut, och hon var in­te blyg.

– Jag tyck­te att jag var rätt per­son på rätt plats. Jag tänk­te ”ni har ju en blat­te på re­dak­tio­nen, låt mig åka”. Och det fick hon. Det var ef­ter­mid­dag och det när­ma­de sig de­ad­li­ne, hon ha­de pra­tat med folk i Hus­by om det som hän­de och in­såg att de in­te ha­de in­ter­vju­at någ­ra ung­do­mar.

– Jag gick för­bi någ­ra unga kil­lar som sa ”fuck po­li­sen!”, jag märk­te de­ras miss­nö­je och kän­de se­dan igen myc­ket av det de be­rät­ta­de. Jag vet hur det var med bror­san när han väx­te upp, var man blat­te med skägg, då togs man för kri­mi­nell.

Det vi­sa­de sig att en av kil­lar­na ha­de va­rit med och kas­tat sten, så Sho­h­reh Za­re fick ho­nom att föl­ja med hen­ne till en lug­na­re plats och räck­te fram mic­ken och sa: Nu lyss­nar dom, vad vill du sä­ga?

”Be­hand­la oss som män­ni­skor”, blev sva­ret.

An­sva­rig för Jär­va­re­dak­tio­nen och chef för he­la SVT Ny­he­ter Stock­holm, är Ge­ro­ni­mo Åkerlund.

– Jag är en för­ort­skil­le, sä­ger han.

Han har bland an­nat bott i Rin­ke­by och 1992 var han med på det be­ryk­ta­de mö­tet med då­va­ran­de stats­mi­nis­ter Carl Bildt och kul­tur­mi­nis­ter Bir­git Frig­ge­bo i Rin­ke­by Fol­kets hus. Då stod han längst bak med en skylt och hop­pa­des på att nå­gon med makt skul­le lyss­na.

Nu är han själv en med makt, och sä­ger:

– Nu är vi här och nu lyss­nar vi.

TEAM JÄR­VA. Ame­la Ma­ho­vic, Mat­ti­as Lod­ding, Sho­h­reh Za­re och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.