Livstycket del­tar i nät­verk­sträff

Vi i Kista - - Järvafältet -

I tors­dags ar­ran­ge­ra­de Stock­holms lands­höv­ding Chris Heis­ter en nät­verk­sträff om mo­de- och de­sig­nin­du­strin i Stock­holms län och Livstycket från Tens­ta var en av de in­bjud­na till träf­fen på Tessins­ka pa­lat­set.

Spe­ci­ellt in­bjud­na po­li­ti­ker, fö­re­tags­le­da­re, myn­dig­hets­che­fer och and­ra fick träf­fa någ­ra av lä­nets just nu he­tas­te och mest om­ta­la­de kvinn­li­ga de­sig­ners och mo­deska­pa­re, dit allt­så Livstycket räk­nas.

– Just nu på­går en ena­stå­en­de klus­ter­bild­ning i Stock­holms län när det gäl­ler mo­de och de­sign. Med tan­ke på den be­ty­del­se som den snabbt väx­an­de mo­debran­schen har för så­väl export som nä­rings­livs­ut­veck­ling i Sve­ri­ge vill vi lyf­ta fram någ­ra av de mest ak­tu­el­la ent­re­pre­nö­rer­na på om­rå­det, sa Chris Heis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.