Sats­ning på mil­jon­pro­gram­men

Vi i Kista - - Järvafältet -

Re­ge­ring­en och Väns­ter­par­ti­et har kom­mit över­ens om en stor sats­ning på mil­jon­pro­gram­mets bo­stä­der. En mil­jard kro­nor år­li­gen man­dat­pe­ri­o­den ut ska sat­sas på upp­rust­ning.

– Vi tror att när man än­då gör en upp­rust­ning av be­stån­det, så är det vik­tigt att vi ser att det ock­så be­hövs en kli­mat­sats­ning. En stor del av vå­ra kli­ma­t­ut­släpp kom­mer från be­fint­li­ga fas­tig­he­ter och nu tar re­ge­ring­en ett hel­hets­grepp kring den här frå­gan och hjäl­per till vid upp­rust­ning­en av det be­fint­li­ga be­stån­det, sa Meh­met Ka­plan, till P4 Stock­holm.

Ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring blir ett krav från po­li­ti­ker­na, ett an­nat är att hy­ran in­te höjs för myc­ket, så att folk ska ha råd att bo kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.