”SVT-log­gan be­ty­der då­li­ga ny­he­ter”

Vad tyc­ker du om SVT:s nya sats­ning och vil­ka är di­na för­hopp­ning­ar på den?

Vi i Kista - - Järvafältet - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Alex & Je­a­nat­te Nga­bo, The Vo­ice of Tens­ta

– Vi får se, man får ge tid till allt, men en frå­ga är om det finns någ­ra pla­ner på att det här kom­mer att ge jobb till om­rå­det. Det finns många som job­bar med me­dia här, men gör det ide­ellt. SVT re­kry­te­ra­de folk ut­i­från, var­för inga Rin­ke­by­bor? – Ty­värr är det in­te så många här­i­från som sö­ker jour­na­list­ut­bild­ning­ar, så en för­hopp­ning är att den nya re­dak­tio­nen ock­så kan bli en kopp­ling mel­lan uni­ver­si­tet och grund­sko­la, att re­dak­tio­nen ska va­ra öp­pen för stu­die­be­sök från när­om­rå­det och att den kanske kan ge en och an­nan Jär­va­bo nyc­keln till att kom­ma när­ma­re dröm­men.

Me­lo­dy Fars­hin, krö­ni­kör i Vi i Kis­ta-Rin­ke­by-Tens­ta:

– Jag tän­ker att de er­sät­ter en bil med ett hus. När skåp­bi­len med SVT-log­gan dy­ker upp, då vet man att det be­ty­der då­li­ga ny­he­ter. Men jag vill in­te va­ra ne­ga­tiv från start, där­e­mot und­rar jag var-för inga jour­na­lis­ter som bor här an­ställ­des, det finns många jour­na­lis­ter i Rin­ke­by och Hus­by.

– För­hopp­ning­en är att det blir an­norlun­da, nu är det är upp till dem att be­vi­sa det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.