En ny ra­di­o­re­por­ter till Jär­va

Vi i Kista - - Järvafältet - Ida Nil­sing

Även Sveriges ra­dio sat­sar på Jär­va. Förs­ta sep­tem­ber in­stal­le­rar sig en ny lo­kal­re­por­ter i Kis­ta. Hon he­ter Chri­sty Chamy och bor i Jär­va­om­rå­det.

Sveriges ra­dio (SR) vill fin­nas på fler oli­ka plat­ser i Stock­holm och har där­för an­ställt fy­ra nya lokalreportrar, varav en i Jär­va. De and­ra lo­kal­re­port­rar­na kom­mer att ar­be­ta i Sö­derort, Nor­rort och i Sö­der­täl­je. En­ligt Mår­ten Rand­berg på SR var det ”ka­non­många” som sök­te de ut­lys­ta tjäns­ter­na.

– Det var många som in­te van­ligt­vis sva­rar på vå­ra an- non­ser, så det fanns en ny­fi­ken­het hos många som vi van­ligt­vis in­te ska­par en ny­fi­ken­het hos oss, sä­ger han.

SR sök­te en jour­na­list med lo­kal­kän­ne­dom, ett schysst kon­takt­nät och som gär­na bor i Jär­va. Den som fick job­bet he­ter Chri­sty Chamy, bor i Jär­va och bör­jar ar­be­ta med bas i Kis­ta den förs­ta sep­tem­ber. En plan finns på att även hon ska flyt­ta in på Rin­ke­by­strå­ket till­sam­mans med SVT i no­vem­ber.

De nya lo­kal­re­port­rar­nas kom­mer man att kun­na föl­ja i ka­na­ler­na P4 och P5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.