Kan mis­ta bi­drag

Vi i Kista - - Järvafältet -

Max 60 pro­cent av det ena kö­net i sty­rel­sen – an­nars blir det inga peng­ar. Från näs­ta år är jäm­ställd­het ett krav för för­e­nings­li­vet i Spånga-Tens­ta.

Syf­tet är att öka an­ta­let kvin­nor i le­dan­de po­si­tion i för­e­nings­li­vet. Reg­ler­na trä­der i kraft näs­ta år och ska gö­ra Spånga-Tens­ta till den förs­ta stads­de­len i Stock­holm som stäl­ler krav på jäm­ställ­da för­e­ning­ar.

– I vår stads­del möts värl­den. Och vi vet att värl­den har myc­ket att öns­ka när det kom­mer till de­mo­kra­ti­ar­be­te och jäm­ställd­het. Ett jäm­ställt sam­häl­le är bå­de trev­li­ga­re och mer pro­duk­tivt, sä­ger Awad Hersi, ord­fö­ran­de i Spång­aTenstas stads­dels­nämnd.

1,6 mil­jo­ner kro­nor de­las var­je år ut i stöd till sö­kan­de för­e­ning­ar.

– Ti­di­ga­re har för­e­ning­ar pri­o­ri­te­rats som stö­der kvin­nor, barn och trygg­het. Men vi tror in­te att det ger jäm­ställd­het på sikt. Syf­tet med de nya rikt­lin­jer­na är att få in fler kvin­nor i det of­fent­li­ga rum­met, sä­ger Awad Hersi (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.