Mö­te i Blå hu­set ska få fler att rös­ta

Vi i Kista - - Tensta - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Ci­vi­la rå­det är en ny sats­ning som ska få upp val­del­ta­gan­de i Spång­aTens­ta. Ny­li­gen höll de sitt förs­ta mö­te.

Sto­lar­na räc­ker knappt till. Ett tju­go­tal för­e­nings­re­pre­sen­tan­ter har bli­vit in­bjud­na till Blå hu­set i Tens­ta och det förs­ta mö­tet med nya Ci­vi­la rå­det. 4,5 mil­jo­ner har sat­sats på rå­det som ska öka val­del­ta­gan­det i om­rå­det Spånga-Tens­ta med hjälp av för­e­ning­ar.

– Tit­ta på kvin­no­rö­rel­sen, kärn­krafts­rö­rel­sen och ar­be­tar­rö­rel­sen; för­e­nings­li­vet är starkt kopp­lat till de­mo­kra­ti och val­del­ta­gan­de, sä­ger Awad Hersi, ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd.

Un­der tre works­hops i höst ska för­e­ning­ar­nas re­pre­sen­tan­ter kom­ma fram till en ak­ti­vi­tet att sat­sa på som kan öka röst­del­ta­gan­det.

– Många av oss har tan­kar om om­rå­det och vad som är vik­tigt att byg­ga och ut­veck­la. Går fle­ra för­e­ning­ar ihop blir vi en star­ka­re röst, sä­ger Selu­ah Al­saa­ti från ABF.

Rå­det ska fo­ku­se­ra sär­skilt på kvinn­ligt del­ta­gan­de.

– Det ta­las myc­ket om tje­jers livs­vill­kor i för­or­ten. Men det är vik­tigt att vi själ­va som bor här be­rät­tar om vå­ra er­fa­ren­he­ter, in­te folk ut­i­från, fort­sät­ter Selu­ah Al­saa­ti.

Och re­dan på det förs­ta mö­tet dy­ker för­slag upp.

– Vi har ing­en stor mat­af­fär i när­he­ten. Jag ser mam- mor med barnvagnar ful­la med mat­va­ror som mås­te åka långt med bus­sen för att hand­la, sä­ger Ali Mus­sen från So­ma­lis­ka för­äld­ra­roch mo­dersmåls­för­e­ning­en.

Ge­nom att dra igång en folk­rö­rel­se kring livs­för­bätt­ran­de pro­jekt i om­rå­det ska rå- det stär­ka till­tron till de­mo­kra­tin. Nå­got som många har för­sökt med ti­di­ga­re.

– Det finns en trött­het på or­ten, pro­jekt kom­mer och går men man kan ju in­te ba­ra ge upp, sä­ger Ka­ren Aus­ten på Kans­li­et för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och de­mo­kra­ti­ut­veck­ling.

– De här om­rå­de­na är pro­jekt­miss­hand­la­de. Men jag kom­mer ihåg ett pro­jekt som fak­tiskt fun­ge­ra­de. Till ex­em­pel ska­pa­de vi en ked­ja där al­la ring­de två vän­ner och bad dem rös­ta. Det fun­ge­ra­de, sä­ger Bur­han Yil­diz, ord­fö­ran­de i Kur­dis­ka för­e­ning­en.

För­e­nings­re­pre­sen­tan­ter­na ska nu gå till­ba­ka till si­na för­e­ning­ar och be­stäm­ma sig för om de ska va­ra med på de tre träf­far­na i höst.

”Det ta­las myc­ket om tje­jers livs­vill­kor i för­or­ten. Men det är vik­tigt att vi själ­va som bor här be­rät­tar om vå­ra er­fa­ren­he­ter, in­te folk ut­i­från.”

Selu­ah Al­saa­ti, ABF

FO­TO: SO­FIA WHITE

BLÅ HU­SET. Det förs­ta mö­tet hölls i Tens­ta för li­te mer än en vec­ka se­dan. Men kom­mer för­e­ning­ar­na att väl­ja att fort­sät­ta en­ga­ge­ra sig?.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.