Röd­grö­na pro­vo­ce­ran­de om krigs­för­bry­ta­re

Vi tyc­ker de röd­grö­nas be­slut i so­ci­al­nämn­den den 19 maj är pro­vo­ce­ran­de. Per­so­ner som åter­vän­der från att kri­ga med IS terrorgrup­per bor­de (om de åter­vän­der till Sve­ri­ge) stäl­las in­för rät­ta för att dö­mas och lag­fö­ras, in­te gå fö­re van­li­ga ung­do­mar i bos

Vi i Kista - - Insändare & Debatt -

Det är hög tid att Sve­ri­ge tar re­sor­na ner till ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner på allvar och bör­jar an­vän­da ef­fek­ti­va­re verk­tyg för att för­hind­ra att män­ni­skor an­slu­ter sig till ter­ro­rist­grup­per och del­tar i krigs­re­sor. Vi upp­ma­nar där­för re­ge­ring­en att ge sä­ker­hetspo­li­sen, SÄ­PO, stör­re be­fo­gen­he­ter och mer re­sur­ser. Det är vik­tigt att de män­ni­skor som be­går grova brott mot de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na ock­så ställs in­för rät­ta.

För­sla­get från ma­jo­ri­te­ten hand­lar in­te om hur vi ska mö­ta ung­do­mar som all­mänt be­fin­ner sig i risk­zo­nen ut­an om per­so­ner som till­hör ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner som IS och som kan ha med­ver­kat vid omänsk­li­ga över­grepp, hals­hugg­ning­ar och skänd­ning­ar av män­ni­skor.

Den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm öpp­nar upp kom­mu­nen för att ter­ro­ris­ter och krigs­för­bry­ta­re ska få gå fö­re i bo­stads- och ar­bets­mark­nads-kö­er. Vi kan in­te ac­cep­te­ra att Stock­holm ska pre­mi­e­rar de unga som be­går vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism ge­nom att ge dem för­tur till så­väl bo­stads- som ar­bets­mark­nads­in­sat­ser.

Vi tyc­ker att vi ska sat­sa på fö­re­byg­gan­de verk­sam­he­ter, för att mi­ni­me­ra re­kry­te­ring till terrorgrup­per ut­om­lands, som till ex­em­pel IS. Vi bor­de stöd­ja de or­ga­ni­sa­tio­ner i Jär­va­om­rå--

det, som ak­tivt job­bar mot re­kry­te­ring av ung­do­mar till krig ut­om­lands. Det finns många lyc­ka­de ex­em­pel i bå­de Eu­ro­pa och USA på fram­gångs­ri­ka pro­jekt som har kom­mit myc­ket läng­re i ar­be­tet med att mot­ver­ka ex­tre­mism .

Sam­ti­digt som sköt­sam­ma stu­den­ter och ung­do­mar idag har stått i kö i år el­ler sli­ter för att få ihop sin förs­ta

kon­tan­tin­sats, sän­der det helt fel sig­na­ler att in­fö­ra en grädd­fil för IS-kri­ga­re.

Bo Sun­din (M) Le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge Ben­ja­min Dousa (M) Vice ord­fö­ran­de Rin­ke­by-Kis­ta SDN

FO­TO: COLOURBOX

PRO­VO­CE­RA­DE. Den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten tyc­ker man gör fel pri­o­ri­te­ring­ar när krigs­för­bry­ta­re kom­mer till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.