Vill var­na för far­lig ba­by­sit­tern. Hur gör jag det?

Vi i Kista - - Insändare & Debatt -

Frå­ga: Jag fick en ba­by­sit­ter av en släk­ting som bor i Spanien. Ef­ter en må­nads an­vänd­ning fast­na­de min fy­ra må­na­ders ba­by i ena hand­ta­get som la­de sig far­ligt nä­ra hal­sen så nu vå­gar jag in­te an­vän­da den läng­re. Den här va­ran är livs­far­ligt och bor­de in­te säl­jas alls. Hur kan jag var­na and­ra från att an­vän­da den här ba­by­sit­tern så att det in­te sker nå­gon verk­ligt far­lig olyc­ka?

Svar: Du an­mä­ler den far­li­ga ba­by­sit­tern till Kon­su­ment­ver­ket an­ting­en på de­ras hem­si­da www. kon­su­ment­ver­ket.se/Kon­su­ment­fra­gor--an­ma­lan/Gor-enan­ma­lan/Far­lig-va­ra/ el­ler så kan du mejla till kon­su­ment­ver­ket@kon­su­ment­ver­ket.se el­ler skic­ka ett skrift­ligt brev till Kon­su­ment­ver­ket, Box 48, 651 02 Karl­stad. Be­rät­ta vad som hän­de och bi­fo­ga upp­gif­ter om mo­dell och till­ver­ka­re. Det är ock­så bra om du skic­kar med fo­to­gra­fi­er av ba­by­sit­tern och spe­ci­ellt en när­bild av det far­li­ga hand­ta­get. Kon­su­ment­ver­ket har kon­takt med de an­sva­ri­ga myn­dig­he­ter­na i he­la Eu­ro­pa och ser till så att din in­for­ma­tion sprids till al­la som är be­rör­da.

”Hur kan jag var­na and­ra från att an­vän­da den här ba­by­sit­tern så att det in­te sker nå­gon verk­ligt far­lig

olyc­ka?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.