Har jag rätt att få till­ba­ka peng­ar för tra­sigt stryk­järn?

Vi i Kista - - Insändare & Debatt -

Frå­ga: Jag köp­te ett stryk­järn för 800 kr för två och ett halvt år se­dan, se­dan gick den sön­der så jag läm­na­de in den till bu­ti­ken som lo­va­de att åter­för­säl­ja­ren skul­le la­ga den och att jag skul­le få er­sätt­ning ef­teråt. Det var i au­gusti för­ra året. När jag frå­gar så får jag inga svar när jag kan häm­ta mitt stryk­järn, det blir he­la ti­den upp­skju­tet. Jag har in­te fått lå­na nå­got stryk­järn un­der ti­den. Kan jag få peng­ar­na till­ba­ka för stryk­jär­net? Svar: Du har re­kla­ma­tions­tid i tre år så du gjor­de helt rätt som gick till­ba­ka till säl­ja­ren när det ba­ra gått två och ett halvt år. Ett års tid är all­de­les för långt att vän­ta på av­hjäl­pan­de från säl­ja­ren, sär­skilt som du in­te fått lå­na nå­got stryk­järn un­der ti­den. Jag tyc­ker du ska gå till­ba­ka till säl­ja­ren och läm­na ett skrift­ligt med­de­lan­de att du vill hä­va kö­pet el­ler få ett fun­ge­ran­de stryk­järn plus er­sätt­ning för den långa vän­te­ti­den. Om du in­te skul­le få nå­got svar ef­ter det är det dags att an­mä­la till All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den på www.arn.se. Vär­de­grän­sen för elekt­ro­nik­pro­duk­ter som prö­vas i ARN är 1000 kr, men ef­tersom du ska krä­va er­sätt­ning för den långa vän­te­ti­den ock­så så kan du skri­va ett be­lopp över 1000 kr så kla­rar du vär­de­grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.