”Al­la har nå­got att be­rät­ta”

Al­la bär på en histo­ria, men har in­te möj­lig­het att be­rät­ta den. För­fat­ta­ren An­ne­lie Drew­sen har ta­git på sig rol­len att för­med­la and­ras be­rät­tel­ser ge­nom lätt­läs­ta böc­ker för ung­do­mar. Nu släp­per hon sin and­ra bok i se­ri­en om en­sam­kom­man­de Ami­na, som har

Vi i Kista - - Det Händer - Fri­da Gun­ner Brooke

Ef­ter­mid­dags­so­len ly­ser blek ge­nom pil­trä­den på skol­går­den vid Ross Tens­ta gym­na­si­um och ska­par ett ma­giskt ljus. På någ­ra av bän­kar­na sit­ter ef­ter­slänt­ran­de ele­ver trots att sko­lan är slut för da­gen. En som ock­så dröjt sig kvar är för­fat­ta­ren An­ne­lie Drew­sen.

– Visst är det fint. Bå­de går­den och bygg­na­der­na är ja­pan­skin­spi­re­ra-de, sä­ger hon och pe­kar upp mot det de run­da­de takå­sar­na.

Att vi möts här är ing­en slump. Sko­lan är näm­li­gen An­ne­lie Drew­sens ar­bets­plats och en av gro­grun­der­na för hen­nes för­fat­tar­skap.

– Jag ar­be­tar som lä­ra­re i svens­ka som and­ra­språk för ny­an­län­da ele­ver. Nu har jag pre­cis bör­jat igen ef­ter två år som fri­lan­san­de jour­na­list och för­fat­ta­re. In­nan dess ar­be­ta­de jag här i fle­ra år.

Och det var just un­der de ti­di­ga­re åren som tan­kar­na kom om att bör­ja skri­va lätt­läs­ta böc­ker.

– För un­ge­fär tre år till­ba­ka ha­de jag någ­ra ele­ver, varav någ­ra från So­ma­lia, i min klass och jag vi­sa­de oli­ka lätt­läs­ta böc­ker för dem. Då fanns det två ty­per av böc­ker att väl­ja mel­lan. Böc­ker om tunga äm­nen som våld­täkt och va­pen el­ler kär­leks­böc­ker. Al­la val­de böc­ker om kär­lek.

An­ne­lie Drew­sen bör­ja­de då fun­de­ra över var­för de val­de just des­sa böc­ker. Kanske ha­de ti­di­ga­re upp­le­vel­ser nå­got med va­len att gö­ra. Att tje­jer­na vil­le lä­sa nå­got som gjor­de dem gla­da. Men det stod ock­så klart att det sak­na­des nå­got. – Det jag såg är att det be­hövs lätt­läs­ta böc­ker som till­ta­lar and­ra grup­per, med ett språk som re­la­te­rar till des­sa grup­per.

Re­sul­ta­tet av fun­de­ring­ar­na blev boken ”Spring, Ami­na!” som släpp­tes för un­ge­fär två år se­dan. Idag an­vänds boken fli­tigt av sko­lor lan­det över.

Fram­för allt lä­ses den av ele­ver med svens­ka som and­ra-

Jag vill ska­pa en stark läsupp­le­vel­se på ett till­gäng­ligt sätt.

språk el­ler läs- och skriv­svå­rig­he­ter, men ock­så yng­re ele­ver från års­kurs tre.

– Många som läst den förs­ta boken sä­ger att de kän­ner igen sig. Det jag vill med mi­na böc­ker är att ska­pa en stark läsupp­le­vel­se på ett till­gäng­ligt sätt.

Den förs­ta boken har ock­så läm­nat många frå­gor obe­sva­ra­de och för att sva­ra på någ­ra av dem har An­ne­lie Drew­sen pre­cis gett ut upp­föl­ja­ren, ”Kom igen, Ami­na!”.

– To­talt kom­mer det bli tre el­ler fy­ra böc­ker i den här se­ri­en. Böc­ker­na hand­lar om Ami­nas kamp för att kun­na springa, men det finns ock­så en an­nan histo­ria i bot­ten som jag tror många kän­ner igen sig och vill ve­ta mer om. Hen­nes mam­ma är kvar i ett flyk­ting­lä­ger i Kenya och frå­gan är hur det kom­mer att gå för hen­ne.

Vi­da­re hop­pas An­ne­lie Drew­sen kun­na fort­sät­ta att bred­da gen­ren lätt­läs­ta böc­ker med fler be­rät­tel­ser med in­spi­ra­tion från bland an­nat ny­an­län­da ele­ver.

– Det är klart att man kan tän­ka; vem är jag att skri­va de här histo­ri­er­na. Jag ser det som att al­la bär vi på en histo­ria, men al­la har in­te möj­lig­het att be­rät­ta den. Min för­hopp- ning är att de här ung­do­mar­na ska kun­na skri­va ner si­na eg­na be­rät­tel­ser en dag. Men till dess är det här ett sätt att få ut be­rät­tel­ser­na.

AK­TU­ELL. I vec­kan släpp­te An­ne­lie

LÄTT­LÄST. An­ne­lie Drew­sen har rik­tat in sig på gen­ren lätt­läs­ta böc­ker för ung­do­mar.

NYSLÄPPT. ”Kom igen,

Ami­na!” har pre­cis kom­mit ut.

Il­lust­ra­tion: An­ders Wes­ter­berg

FO­TO: FRI­DA GUN­NER BROOKE

Drew­sen sin and­ra bok i se­ri­en om en ny­an­länd flic­kas kamp för att få springa, som he­ter ”Kom igen, Ami­na!”.

GRO­GRUND. Det var un­der ar­be­tet på Tens­ta gym­na­si­um som idén till böc­ker­na om Ami­na föd­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.