Blå är den färg vi äls­kar mest

Blå, blå är kär­le­ken, blå, blå är vin­dar och hav. När fa­vo­rit­fär­ger ran­kas och skis­ser skis­sas står det of­ta klart att blått är den färg vi äls­kar all­ra mest. Den kan va­ra allt från frid­full och sti­lig till mys­tisk och lek­full, och för­med­lar lugn och fört

Vi i Kista - - Bostad - Eri­ka Lindén Jans­son

Ge­nom att in­re­da med blått och dess vän-ny­an­ser kan du ska­pa ett flex­i­belt hem. Du kan ska­pa lugn och ro, ge en sti­lig touch, ta in me­del­ha­vet, släp­pa in mysti­ken el­ler gö­ra ett rum var­ma­re. Så ¬– hur mat­char man blått snyggt?

Sva­la blåa ny­an­ser

Pe­trol och tur­kost drar åt det gu­la hål­let, vil­ket kan bi­dra till att ett li­tet ut­rym­me ser stör­re ut ¬– men ut­an att det för den sa­kens skull ser färg­löst el­ler trå­kigt ut. Blått, li­te kallt, men än­då med ett djup som gör ku­lö­rer­na lätt­sam­ma för ögo­nen. Ef­tersom de blåa ku­lö­rer­na är var­ma gör de sig väl med ny­an­ser som ock­så är bå­de vil­sam­ma och var­ma, som svagt gult el­ler ljust grönt.

Kal­la blåa ny­an­ser

För den som verk­li­gen vill sig­na­le­ra lugn och lå­ta ögo­nen vi­la är neutra­la, lju­sa to­ner att fö­re­dra. Se upp så att du in­te ba­ra blan­dar med and­ra kal­la ny­an­ser. Is­blått kan ibland – som nam­net an­ty­der – bli li­te väl kallt. Var­ma bei­ga och el­fen­bens­vi­ta to­ner lät­tar upp. I till ex­em­pel bad­rum kan dock den kris­pigt kal­la loo­ken fun­ka – här vill vi ju ha det extra fräscht.

Var­ma blåa ny­an­ser

Blått är känt för att va­ra lug­nan­de och av­slapp­nan­de, men blått kan fak­tiskt även hö­ja vär­me­käns­lan i ett rum. De­nim, havs­blått el­ler skif­fer in­ne­hål­ler al­la in­slag av rött, som hö­jer mys­fak­torn och ska­par en om­bo­nad käns­la. Ge­nom att ta in ny­an­ser som drar li­te mot li­la och rött kan du lät­ta upp det se­ri­ö­sa i det blåa ut­an att hö­ja pul­sen för myc­ket.

Blå svär­ta

Of­ta blan­dar man natt­svar­ta ku­lö­rer med blåa, bru­na el­ler gråa to­ner, för att dra ner på det ab­so­lut svar­ta och lät­ta upp för ögat. Blå är en tack­sam ny­ans att lät­ta upp med, ef­tersom den i sig blir till en helt egen färg; mid­natts­blått. Kän­ner du dig li­te extra vå­gad kan du fär­ga di­na sov­rums­väg­gar till en nor­disk natt. Men den rik­tigt mörk­blåa fun­kar ock­så som sob­ra de­tal­jer, i sof­for, runt mat­bor­det el­ler i hem­ma­kon­to­ret.

FO­TO: H&M

BLÅ. Var­för in­te fo­ku­se­ra på väg­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.