När Svens­ka Cu­pen gäs­ta­de Jär­va

Det gick vä­gen i förs­ta mat­chen mot Gam­la Upsa­la. I den and­ra mat­chen blev dock IFK Norr­kö­ping för star­ka och även­ty­ret var över för den här gång­en. Men Akro­po­lis IF föll med flag­gan i topp och bjöd på en rik­tig folk­fest.

Vi i Kista - - Sport - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Svens­ka Cu­pen har va­rit en rik­tig re­sa för Akro­po­lis IF. För­ra vec­kan tog den dock slut. På be­sök var då det all­svens­ka la­get IFK Norr­kö­ping. För­e­ning­en ha­de sat­sat li­te extra kväl­len till ära och man ha­de till och med dra­git igång två extra gril­lar.

– Det är en fest var­je hem­ma­match men just idag kan man sä­ga att det är li­te extra fest, sä­ger Den­nis The­odo­ri­dis som ba­sar över gril­len.

Det är förs­ta gång­en som ett lag som Norr­kö­ping kom­mer till Jär­va­om­rå­det och det be­ty­der myc­ket för klub­ben att få mä­ta sig med ett All­svenskt lag, be­rät­tar Si­mos Mi­hai­li­dis som även han gril­lar kväl­lens souv­la­ki.

– Norr­kö­ping är ett starkt lag, extra star­ka är de i år. För oss är det ro­ligt att stäl­las mot just dem. Det är ock­så ro­ligt för kil­lar­na, de får ru­tin och kun­skap av det här.

Gäs­tan­de Pe­king kom i ett ti­digt 3-0-över­tag och då kän­des det som att mat­chen var stängd. Slut­re­sul­ta­tet blev 5-0 vil­ket är en siff­ra som Akro­po­lis in­te alls är va­na vid från Di­vi­sion 1.

– De är för bra helt en­kelt, sä­ger Si­mos Mi­hai­li­dis.

På plats fanns själv­klart ett stort gäng Akro­po­lis-an­häng­a­re men de som hör­des mest var än­då Pe­king­klack-

en. Det var flag­gor och det var ram­sor he­la kväl­len lång. En Norr­kö­pings­sup­por­ter som dock höll sig en bit bort från klac­ken var Magnus Öhlan­der. Han bor just nu i Stock­holm men är upp­vux­en i Norr­kö­ping. För ho­nom var det själv­klart att kom­ma hit i ikväll.

– Det är ro­ligt att mitt lag kom­mer hit. Det var ing­et snack om jag skul­le åka hit el­ler in­te, det här är folk­fest.

När det kom­mer till match­bil­den är han klu­ven.

– Det är klart att jag tyc­ker att det är ro­ligt för Norr­kö­ping men det är än­då trå­kigt för Akro­po­lis såklart.

De ha­de det job­bigt i kväll.

Nu när cu­pen är över för i år kan Akro­po­lis läg­ga hund­ra pro­cent fokus på Di­vi­sion 1. I sön­dags ställ­des man mot Carl­stad Uni­ted BK, en match man gick vin­nan­de ur och re­sul­ta­tet

skrevs till 4-2. På sön­dag drar la­get norr ut då se­ri­e­fy­ran Umeå FC står för mot­stån­det.

”Det är en fest var­je hem­ma­match men just idag kan man sä­ga att det är

li­te extra fest.”

FO­TO:MI­CHAEL FOLMER

KÄM­PA­DE. Io­an­nis So­ti­ro­glou och Akro­po­lis käm­pa­de men chan­ser­na ute­blev.

SOUV­LA­KI. Si­mos Mi­hai­li­dis och Den­nis The­odo­ri­dis gril­la­de så det stod här­li­ga till. De såg mat­chen som en er­fa­ren­het ri­ka­re.

FOLK­FEST. Akro­po­lis bjöd på en folk­fest, pre­cis som de gör un­der al­la de­ras hem­ma­mat­cher.

SUP­POR­TER. Magnus Öhlan­der är sitt lag tro­gen men han tyck­te synd om Akro­po­lis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.