Käns­lo­samt der­by slu­ta­de med kryss

För­ra gång­en Rin­ke­by Uni­ted och Hus­by FF möt­tes satt drygt 1 000 per­so­ner på läk­tar­na. Ons­da­gens der­by var även det en folk­fest ut­an dess li­ke. – Det är hår­da mat­cher men det är ock­så myc­ket kär­lek, sä­ger Hus­by FF:s trä­na­re Si­rag She­ikh Omer.”

Vi i Kista - - Sport - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Läk­tar­na bör­jar fyl­las re­dan en tim­me in­nan match­start. De som in­te får plats står där de får plats. Al­la vill ta del av folkfesten som det kom­mer att bju­das på ikväll.

Hus­by FF:s trä­na­re Si­rag She­ikh Omer me­nar att det här der­byt är en av årets höjd­punk­ter.

– Det här är unikt för Di­vi­sion 6. Det är en grym stäm­ning och en rik­tig folk­fest.

Han fort­sät­ter att be­rät­ta om hur vik­tig fot­bol­len är i Jär­va­om­rå­det.

– Det är många här som le­ver för fot­bol­len. Det är vik­tigt att fot­bol­len finns. Var jag än kom­mer får jag pra­ta fot­boll. Det är ro­ligt att så många är en­ga­ge­ra­de.

Även Rin­ke­by Uni­teds trä­na­re Bo­jan Djor­d­jic hål­ler med.

– Fot­bol­len är otro­ligt vik­tig här. I det här der­byt är det myc­ket stolt­het och hård stäm­ning på pla­nen men det är ba­ra kär­lek ut­an­för pla­nen.

En som verk­li­gen le­ver för sitt lag är Okan Uy­a­nik. Hus­by FF finns i hans hjär­ta och kom­mer all­tid att gö­ra det. Han har va­rit ner­vös in­för der­byt i fle­ra vec­kor nu.

– Just den här mat­chen är vik­tig för oss. Det är se­ri­e­fi­nal ef­tersom Rin­ke­by lig­ger tre poäng fö­re oss.

Fle­ra av spe­lar­na i Hus­by FF skul­le en­kelt ta en plats i ett lag som spe­lar någ­ra di­vi­sio­ner upp. Okan me­nar att de väl­jer Hus­by FF av en an­led­ning.

– De har hjär­tat här. De är egent­li­gen för bra för Di­vi­sion 6 men de äls­kar or­ten och la­get.

En av hans bäs­ta kom­pi­sar, Sü­ley­man Esen, hy­ser in­te li­ka stor kär­lek till Hus­by FF. För ho­nom är Rin­ke­by Uni­ted vik­ti­ga­re än nå­got an­nat i li­vet.

– Jag job­bar myc­ket men än­då tar jag mig tid att gå på al­la Rin­ke­bys trä­ning­ar och al­la de­ras mat­cher

När vi sit­ter och pra­tar bör­jar plöts­ligt kom­pi­sar­na småtjaf­sa li­te. Okan me­nar att Rin­ke­bys mitt­fält är en av de­ras största svag­he­ter. Det hål­ler in­te Sü­ley­man med om.

– Ja du tyc­ker det ja, men så är det in­te. Vi är rik­tigt star­ka där skul­le jag sä­ga.

Han kont­rar med att Hus­by sak­nar de där pro­fi­ler­na som Rin­ke­by fak­tiskt har. Okan hål­ler med.

– Det är sant. Vi skul­le be­hö­va det fak­tiskt.

Mat­chen blir som vän­tat hård och läk­tar­na ko­kar över var­je gång en chans upp­står. Hus­by FF är nå­got star­ka­re de kri­gar in det för-

sta må­let. Mål­skyt­ten sta­vas Yous­sef By­ja­ou­a­ne.

I and­ra halv­lek är det dock Rin­ke­by Uni­ted som tryc­ker hår­dast och är star­kast. Tryc­ket re­sul­te­rar i en straff som Eyup Ay­han sät- ter. Mat­chen slu­tar 1-1.

– Det var rätt­vist. Ett kryss kän­des än­då bra, nu bju­der jag al­la på grill på lör­dag, sä­ger Okan Uy­a­nik.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

TUFFT. Mat­chen var som vän­tat tuff och det spe­la­des myc­ket of­fen­siv fot­boll.

RI­VA­LER. När det in­te är match är de vän­ner men när det är dags för match är Sü­ley­man Esen och Okan Uy­a­nik ri­va­ler.

BEN­GA­LER. Bå­de in­nan, un­der och ef­ter mat­chen tän­des ben­ga­ler.

ÄLS­KAR LA­GET. Okan Uy­a­nik äls­kar sitt lag Hus­by FF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.