Tan­kar­na ef­ter skot­ten i Rin­ke­by

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

En kvin­na rät­tar till por­trätt­bil­den som fö­re­stäl­ler den av­lid­ne man­nen. Det är måndag ef­ter­mid­dag och ett dygn har gått se­dan skjut­ning­en på Rin­ke­by torg. Någ­ra har ställt i ord­ning en minnesplats med ljus och blom­mor och fle­ra stan­nar upp.

Det är liv och rö­rel­se igen på tor­get och torg­han­deln är i full gång.

– Vi för­står in­te alls var­för det här hän­de, sä­ger nå­gon.

En­ligt po­li­sen ha­de mor­det ing­et med gängkriminalitet el­ler nå­got lik­nan­de att gö­ra. Där­e­mot är det många Rin­ke­by­bor som vill pra­ta om and­ra sa­ker som hän­der i Rin­ke­by.

– Det är så myc­ket som hän­der nu, dels det här, dels allt an­nat, sa en av de som stan­nat till vid min­nes­plat­sen.

Det finns en oro som häng­er ihop med and­ra sa­ker, som att två unga män­ni­skor fått sät­ta li­vet till un­der som­ma­ren, en 16-åring och en 19-åring, och att man ser unga som bå­de säl­jer och öp­pet an­vän­der dro­ger.

Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah från Jär­va för­äld­raal­li­ans vill gär­na att vi ses på tor­get, för att han tyc­ker att det är vik­tigt att fin­nas där. Och när vi pra­tar om Rin­ke­by i dag, vill han blic­ka läng­re till­ba­ka i ti­den och tar upp kri­sen in­om so­ci­al­tjäns­ten som på­ta­la­des re­dan för fle­ra år se­dan, de sto­ra skill­na­der­na i skol­re­sul­tat mel­lan Stock­holms oli­ka sko­lor och stads­de­lar, och att en del unga har tap­pat bort sig som en kon­se­kvens av det.

Han sä­ger ock­så att det bli­vit en po­la­ri­se­ring med po­li­sen på ena si­dan, någ­ra av de unga på den and­ra, och ci­vil­sam­häl­let mitte­mel­lan.

Själv hop­pas Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah myc­ket på Rin­ke­by-Kistas nya stads­dels­di­rek­tör som till­trä­der 1 sep­tem­ber. Han he­ter Pa­trik Derk och kom­mer från Sö­der­täl­je, har en bred er­fa­ren­het och för­hopp­nings­vis, sä­ger Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah, kan han sy ihop de oli­ka de­lar­na: sko­la, bo­stä­der, den so­ci­a­la si­tu­a­tio­nen – och sät­ta igång ett lång­sik­tigt för­bätt­rings­ar­be­te.

Un­der den dry­ga tim­me som vi sit­ter vid tor­get pas­se­rar många män­ni­skor som häl­sar och tar i hand, men de en­da myn­dig­hets­per­so­ner som syns är de po­li­ser som sit­ter i po­lis­bus­sen som rul­lar in, stan­nar och kol­lar lä­get ett tag, och se­dan av­lägs­nar sig igen.

I stads­de­len finns en kris­grupp som be­står av re­pre­sen­tan­ter från det ci­vi­la sam­häl­let och som kal­las in när det hän­der sa­ker, som ex­em­pel­vis skjut­ning­en på

tor­get. Men un­der sön­da­gen ha­de den grup­pen, där bland and­ra Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah in­går, in­te bli­vit in­kal­lad.

De­ras funk­tion är att fin­nas till hands, lug­na choc­ka­de, spri­da kor­rekt in­for­ma­tion och däm­pa ryk­tes­sprid­ning, men för att de ska kun­na ver­ka mås­te or­der kom­ma upp­i­från, från kris­led­ning­en.

I sön­dags gjor­des be­döm­ning­en att för­valt­ning­ens stöd­grupp in­te be­höv­des ut­an att det räck­te med in­sat­ser från två med­bor­gar­vär­dar, som fanns på plats.

”Vi för­står in­te alls var­för det här hän­de.”

FO­TO: IDA NIL­SING

MINNESPLATS. Många stan­na­de till vid en minnesplats som ställts upp på Rin­ke­by torg ef­ter då­det i sön­dags då en man mis­te li­vet.

FO­TO: IDA NIL­SING

NÄR­VA­RO. Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah tyc­ker att det är vik­tigt att va­ra när­va­ran­de på tor­get när det hänt sa­ker som kan väc­ka oro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.