DU­RAID AL-KHA­MI­SI OM LIV I NYTT LAND

Reg­net luk­tar in­te här – det he­ter Du­raid Al-Kha­mi­si bok­de­but. Den bely­ser vil­ka ris­ker män­ni­skor som flyr från ett land och ett liv tar för att kun­na ta sig till Sve­ri­ge och Eu­ro­pa. Men ock­så hur svårt det är att bör­ja ett nytt liv i ett nytt land.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Du­raid Al-Kha­mi­si och hans fa­milj smugg­la­des till Sve­ri­ge en kall dag i de­cem­ber 1994. I den gam­la och ros­ti­ga fis­ke­bå­ten fanns 63 tre flyk­ting­ar. Bå­ten kom från Klaipė­da och nåd­de till slut Got­land ef­ter fem da­gar. Där kom fa­mil­jen Al-Kha­mi­si att bo i någ­ra da­gar in­nan re­san gick vi­da­re till Åkers­ber­ga ut­an­för Stock­holm. Där stan­na­de de ett par år in­nan de till slut ham­na­de i Hus­by.

Du­raid kom­mer ihåg vil­ken skill­nad och lätt­nad det var att kom­ma till Hus­by.

– Man slapp helt plöts­ligt den di­rek­ta ra­sis­men som fanns i Åkers­ber­ga. I sko­lan, på går­dar­na, i fri­tids. I Hus­by be­höv­de jag in­te an­pas­sa mig ef­ter folks för­do­mar och dö­man­de blic­kar. Här fanns folk som de­la­de min bak­grund och till­sam­mans ha­de vi en trygg­het.

Re­san som Du­raid har gjort har präg­lat ho­nom och gjort ho­nom till den han är idag. Med sin bok ”Reg­net luk­tar in­te här” vill han be­ly­sa hur det är att kom­ma till ett helt främ­man­de land och al­la de hin­der man stö­ter på vä­gen.

– Vi kom från ett väl­bär­gat liv i Bag­dad till att helt plöts­ligt bli un­der­klass i Sve­ri­ge. Med det vill jag skild­ra den struk­tu­rel­la ra­sis­men och det svens­ka klas­sam­häl­let, men ock­så ex­klu­de­rings­me­ka­nis­mer­na och seg­re­ga­tio­nen som för­sum­mar män­ni­skors kun­ska­per, ut­bild­ning­ar och er­fa­ren­he­ter.

Un­der si­na år i Hus­by har han sett hur or­ten har för- änd­rats. Han har sett fat­tig­do­men öka, ar­bets­plat­ser läg­gas ner och ock­så hur skol­re­sul­ta­ten bli­vit säm­re och säm­re. För­ut­sätt­ning­ar­na för män­ni­skor­na har bli­vit säm­re. Men han har ock­så sett hur allt­fler en­ga­ge­rar sig för att för­änd­ra si­na liv och si­na om­rå­den.

– Fat­tig­do­men, hopp­lös­he­ten och frustra­tio­nen bland unga ökar, men det har ock­så lett till att fler or­ga­ni­se­rar sig. Idag finns det en sam­hälls­kri­tisk, med­ve­ten ung­doms­rö­rel­se, som in­te fanns när jag väx­te upp, sä­ger Du­raid.

Trots allt som har hänt i Hus­by rå­der det inga som helst tvi­vel om att Du­raid äls­kar sin ort.

– Jag trivs otro­ligt bra här. Det är en helt an­nan sam­man­håll­ning här. Det finns en ge­men­skap i för­or­ten. Men sam­ti­digt finns det ock­så en myt kring det där, att al­la är så trev­li­ga. ”De är fat­ti­ga men de är gla­da än­då”. Vi ska in­te blun­da för att det finns sam­hälls­pro­blem som fat­tig­dom och hög ar­bets­lös­het.

Hus­by är en plats som bubb­lar av liv och män­ni­skor­na som bor här vill otro­ligt myc­ket.

– Den bredd av per­spek­tiv, be­rät­tel­ser och er­fa­ren­he­ter som finns här är helt fan­tas­tisk. Am­bi­tio­ner­na i Hus­by är höga, sä­ger Du­raid.

Du­raid tyc­ker att det är vik­tigt att ta sin plats i sam­häl­let. Han me­nar att man ska gö­ra det på si­na eg­na vill-

kor, ut­an att vi­ka sig för ste­re­o­ty­per, nor­mer el­ler ra­sis­tis­ka fö­re­ställ­ning­ar.

Han ar­be­tar idag som jour­na­list och an­vän­der sin röst som ett sätt att ta­la för de som in­te kan. Men även han kän­ner fort­fa­ran­de en tom­het.

– Det är en käns­la jag tam­pas med var­je dag. Av att le­va i ett sam­häl­le där väl­digt få sa­ker i din om­giv­ning – böc­ker, tv-pro­gram, ny­he­ter, på­min­ner om ditt ur­sprung, histo­ria el­ler kultur. Det gör att du ald­rig rik­tigt kan kän­na dig hem­ma nå­gon­stans. Det är en av an­led­ning­ar­na till att jag skri­vit ”Reg­net luk­tar in­te här”. Det är ett sätt do­ku­men­te­ra

Vi kom från ett väl­bär­gat liv i Bag­dad till att helt plöts­ligt bli un­der­klass i Sve­ri­ge.

vå­ra histo­ri­er och er­fa­ren­he­ter. En slags platt­form där folk kan kän­na igen sig och re­la­te­ra till varand­ras er­fa­ren­he­ter. En bok från för­or­ten, för för­or­ten.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

FO­TO: ELIN NORD­LUND

TRIVS. Fa­mil­jen kom till Hus­by i mit­ten av nit­ti­o­ta­let och Du­raid trivs frot­fa­ran­de väl­digt bra.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

JOUR­NA­LIST. Idag ar­be­tar Du­raid som fri­lans­jour­na­list och har ar­be­tat för bå­de Svens­ka Dag­bla­det och Sveriges Ra­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.