Träd­gård för sin­ne­na in­vigd

En le­van­de mil­jö där man kan vand­ra i frid. Ny­li­gen öpp­na­de And­rum och sin­ne­nas träd­gård i Hjulsta­ko­lo­nin.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - E-post: fri­da.brooke@di­rekt­press.se Fri­da Gun­ner Brooke

Ifle­ra år har det so­ci­a­la fö­re­ta­get Blå vä­gen ar­be­tat för att ska­pa en plats dit man kan sö­ka sig för att vand­ra i frid och häm­ta kraft från na­tu­ren. Och för någ­ra vec­kor se­dan blev det änt­li­gen av. Un­der kultur- och od­lings­fes­ti­va­len in­vig­des And­rum och sin­ne­nas träd­gård.

– Vi ar­be­tar bland an­nat myc­ket med män­ni­skor som är lång­tids­sjuk­skriv­na och som mår då­ligt. Och vi vet att män­ni­skor helt en­kelt mår bra av att kom­ma ut i na­tu­ren. Där­för har det länge va­rit en öns­kan från oss att få till en plats där man kan va­ra och sam­la kraft, sä­ger Ul­la-Mai Ce­der Lind­berg, vd för Blå vä­gen.

Till­sam­mans med Ma­ria Svenn­beck, som är cer­ti­fi­e­rad per­ma­kul­tur­de­sig­ner, har de ar­be­tat fram en le­van­de mil­jö med blom­mor, växt­lig­het och ett djur­liv. Bland an­nat i form av biku­por.

– Tan­ken är att träd­går­den ska in­bju­da till att kom­ma dit och vand­ra i frid. Un­der trä­den kan man sit­ta och re­flek­te­ra el­ler dric­ka en kopp kaf­fe. Det är ett ljuv­ligt om­rå­de.

Träd­går­den lig­ger i Hjulsta­ko­lo­nin och är öp­pen för all­män­he­ten. På plats har man även byggt ett trädäck och satt ut sto­lar för att stör­re grup­per ska kun­na sam­las och sam­ta­la.

– Det har va­rit ett jät­testort jobb att få till den här träd­går­den och vi är väl­digt nöj­da. Nu hop­pas vi att så många som möj­ligt sö­ker sig dit och nju­ter av na­tu­ren.

Un­der trä­den kan man sit­ta och re­flek­te­ra el­ler dric­ka en kopp kaf­fe.

FO­TO: OL­LE BJÖRK­HOLM

VÄL­MÅ­EN­DE. Blå Vä­gen har sett att väl­må­en­det ökar av vis­tel­se i na­tu­ren

INVIGNING. Ul­la-Mai Ce­der Lind­berg in­vig­de And­rum och sin­ne­nas träd­gård för någ­ra vec­kor se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.