Hus­by­bor vill spe­la cric­ket

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund

Cric­ket är en po­pu­lär sport i Jär­va­om­rå­det. Klub­ben S.A.C.S i Hus­by har med­lem­mar från al­la värl­dens hörn och får stän­digt ta emot nya med­lems­för­fråg­ning­ar. Många från just Hus­by.

– Jag tyc­ker myc­ket om spor­ten, sä­ger Mu­ham­mad Qa­sim.

Det är mån­dags­kväll och cric­ket­trä­ning. Idag finns bå­de ny­bör­ja­re och mer ru­ti­ne­ra­de spe­la­re på plats. Men igår ha­de de match i högs­ta di­vi­sio­nen och kanske är det där­för som de in­te är fullt så många som de bru­kar va­ra. En som är på plats är Mar­tin Le­van­to. Han brin­ner för Cric­ke­ten och be­rät­tar om hur han kom i kon­takt med den för snart tio år se­dan.

– Jag såg spor­ten på tv och med direkt in­tres­se­rad. Jag bör­ja­de lä­sa på och så hit­ta­de jag S.A.C.S.

Med si­na 80 med­lem­mar för­de­la­de på fem oli­ka lag är S.A.C.S idag Stock­holms största cric­ket­klubb.

Ef­ter ett up­pe­håll på fle­ra år tog Mar­tin Le­van­to åter upp spor­ten i vint­ras.

– Det pas­sa­de bra helt en­kelt. Nu spe­lar jag i ny­bör­jar­di­vi­sio­nen.

Han be­rät­tar att man stän­digt lär sig nya sa­ker in­om spor­ten och att det är det som är char­men.

– Man blir ald­rig fullärd skul­le jag sä­ga.

Cric­ket är en myc­ket fin och vär­dig sport där myc­ket fokus lig­ger på att fånga an­dan i själ­va spor­ten.

– Det är ock­så en av sa­ker­na jag gil­lar. Man mås­te in­te ba­ra föl­ja reg­ler­na ut­an det är även vik­tigt att man för­står cric­ke­tan­dan. Det är myc­ket vett och eti­kett, sä­ger Mar­tin Le­van­to.

Var­je dag är det fler och fler som hit­tar spor­ten. De fles­ta kom­mer från gam­la brit­tis­ka ko­lo­ni­er som In­di­en och Pa­kis­tan. Men även per­so­ner som nå­gon pe­ri­od i li­vet har bott i till ex­em­pel Austra­li­en el­ler Stor­bri­tan­ni­en an­slu­ter sig till klub­ben. Många av med­lem­mar­na bor i Kis­ta och fram­förallt Hus­by.

– Det stäm­mer, vi har flest med­lem­mar i Hus­by. Jag mås­te sä­ga att det är extra ro­ligt när nå­gon har fått upp ögo­nen för spor­ten ut­om­lands och se­dan väl­jer att kom­ma till oss, sä­ger Mar­tin Le­van­to.

En av med­lem­mar­na från Hus­by är Mo­ham­mad Qa­sim. Han kom till Sve­ri­ge för två år se­dan och le­ta­de direkt upp S.A.C.S. – Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av Cric­ket, sä­ger han. Han kom till Sve­ri­ge från Af­gha­nis­tan där han ha­de följt spor­ten på håll. – Man kan sä­ga att det var för fy­ra år se­dan som jag bör­ja­de spe­la själv. Jag tyck­te direkt att det var ro­ligt. Nu är han med i ny­bör­jar-

”Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av Cric­ket.”

grup­pen och trivs rik­tigt bra med det.

– Det är ro­ligt och man lär sig, pre­cis som Mar­tin sa, nya sa­ker he­la ti­den.

Kil­lar­na på den så kal­la­de ”pit­chen” kör hårt un­der trä­nings­pas­set. Ba­nan är gjort av hårt pac­kat grus med en mat­ta över. Det är of­tast så som den ser ut i Sve­ri­ge. Ut­om­lands be­står pla­nen för det mesta av kort gräs. Nå­got som är omöj­ligt att ha här.

– Det skul­le ald­rig fun­ge­ra. Det krävs otro­ligt myc­ket jobb, sä­ger Mar­tin Le­van­to.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

GRIND. Det gäl­ler att kas­ta ner grin­den som slag­man­nen skyd­dar. #88 Mo­ham­mad Qa­sim är ny­bör­ja­re och äls­kar cric­ket.

NY­BÖR­JA­RE. Ri­ad Ahe­med är ny­bör­ja­re och hål­ler på att lä­ra sig spe­let.

NYKÄR I SPOR­TEN. Mar­tin Le­van­to blev nykär i spor­ten när han bör­ja­de igen ef­ter näs­tan tio år up­pe­håll.

KORK. Bol­len är sten­hård och gjord av kork.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.