Än­nu ovisst för Jär­va Disc­golf­park

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se 070-78 72 072

Snart kan Jär­va Disc­golf­park va­ra ett min­ne blott, i al­la fall om po­li­ti­ker­na får be­stäm­ma. Här vill man näm­li­gen byg­ga en ny be­grav­nings­plats.

– Det är oge­nom­för­bart helt en­kelt en­ligt, sä­ger Mats Löf, vd och grun­da­re av Jär­va Disc­golf­park.

Än­nu en gång har be­slu­tet om att even­tu­ellt byg­ga en be­grav­nings­plats där Jär­va Disc­golf­park idag lig­ger, skju­tits upp. Det är svårt att hål­la koll på vil­ken gång i ord­ning­en det sker då pla­nen för be­grav­nings­plat­sen fun­nits i un­ge­fär sex år.

Mats Löf an­la­de Jär­va Disc­golf­park för drygt 20 år se­dan. Han me­nar att ut­an ho­nom och hans bror ha­de in­te plat­sen sett ut som den gör idag och då ha­de den ald­rig va­rit ak­tu­ell för be­grav­nings­plat­sen.

– Vi har job­bat fram det här land­ska­pet un­der 20 år. Att de nu vill kom­ma och ta plat­sen för att den re­dan är ”Re­a­dy ma­de” är hel­ga­let. Sen kom­mer det dess­utom bli svin­dyrt och per­son­li­gen tror jag in­te att en be­grav­nings­plats på Jär­va Disc­golf­park kom­mer att ge­nom­fö­ras.

Fle­ra and­ra plat­ser har ock­så va­rit på tal för den nya be­grav­nings­plat­sen, bland an­nat om­rå­det väs­ter om di­sc­golf­ba­nan och Hä­gerstalund väs­ter om Akal­la. Mats Löf me­nar att mark­för­hål­lan­de­na på Gran­holmstop­pen är den ab­so­lut sämsta. – För det förs­ta rör den stän­digt på sig. Enor­ma mäng­der för­o­re­nad jord mås­te by­tas ut. Sen är det in­te vär­digt att be­gra­vas vid en gam­mal sop­tipp.

Mats Löf fort­sät­ter ock­så att be­rät­ta hur vik­tig plat­sen är för stads­de­lar­na runt om kring.

– Vi har va­rit no­ga med att det in­te ba­ra ska va­ra en di­sc­golf­ba­na, det här är en

all­män park dit många kom­mer och nju­ter av na­tu­ren. Vi job­bar även med barn och ung­do­mar i bland an­nat Tens­ta och Rin­ke­by. Jag tror att plat­sen så små­ning­om kom­mer att få ett hi­sto­riskt vär­de om den får fin­nas kvar.

So­fia Eriks­son som är pro­jekt­le­da­re för pro­jek­tet

me­nar att det är olyck­ligt att det har bli­vit som att det har bli­vit.

– Vi har ta­git del av syn­punk­ter­na och vi har för­stått hur vik­tig de­ras verk­sam­het är och det är be­klag­ligt att det kroc­kar men ty­värr går bris­ten på grav­plat­ser fö­re i det här fal­let.

”Vi har va­rit no­ga med att det in­te ba­ra ska va­ra en golf­ba­na.”

Näs­ta gång ären­det kom­mer upp på bor­det är den 10 sep­tem­ber men So­fia Eriks­son me­nar att det är svårt att sä­ga när ett slut­gil­tigt be­slut om par­kens fram­tid fak­tiskt kom­mer att tas.

– Det är ett käns­ligt ären­de och det kan egent­li­gen ta hur lång tid som helst.

Stads­bygg­nads­kon­to­ret ska nu ut­re­da en al­ter­na­tiv plats för di­sc­gol­fens verk­sam­het. Idag har ba­nan 27 hål och Stads­bygg­nads­kon­to­ret an­ser att det finns plats för en ba­na med 18 hål i om­rå­det un­der ti­den man byg­ger den förs­ta etap­pen av be­grav­nings­plat­sen.

– De häv­dar att ba­nan går att flyt­ta. Det hål­ler in­te jag med om, sä­ger Mats Löf. Jag har va­rit tyd­lig med un­der vil­ka för­ut­sätt­ning­ar Jär­va Disc­golf­park kan fort­sät­ta att ex­i­ste­ra un­der sex års tid. Stads­bygg­nads­kon­to­ret har in­te kom­pe­ten­sen el­ler nå­gon an­led­ning att ifrå­ga­sät­ta min ex­pert­kun­skap. Stads­bygg­nads­kon­to­ret har bju­dit in till sam­råd och en­skil­da mö­ten men sys­te­ma­tiskt non­cha­le­rar de näs­tan all kri­tik och in­for­ma­tion de får av sak­kun­ni­ga och all­män­he­ten. Det är väl­digt pro­vo­ce­ran­de.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

SM. Ny­li­gen sam­la­des Sve­ri­ge-eli­ten på ba­nan då SM spe­la­des.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

BYG­GA UT. Man har ny­li­gen fått bygg­lov för att byg­ga ut klubb­hu­set, nå­got man dock vän­tar med då fram­ti­den för ba­nan är oviss.

FO­TO: KRISTI­NE JEN­SENS TEGNESTUE/POUL INGEMANN

PLA­NER. Det finns sto­ra pla­ner för om­rå­det om be­grav­nings­plat­sen ska se ut un­ge­fär som på bil­den.

FO­TO: ELIN NORD­LUND

FI­NA HÅL. Det finns många fi­na hål på ba­nan och man ser att om­rå­det är no­ga pla­ne­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.