Sö­ker fö­re­bil­der från för­or­ten

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Den Kista­ba­se­ra­de tan­kes­med­jan A mil­li­on minds vill hyl­la 100 fö­re­bil­der från för­or­ten på en gala.

– Vem som helst kan no­mi­ne­ra och vem som helst kan bli no­mi­ne­rad, sä­ger ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Ma­de­le­i­ne Opi­ra.

– Det vi hop­pas upp­nå är att gö­ra en syn­vän­da. Lyf­ter man ett par per­so­ner, så kan de kal­las ex­em­pel och un­dan­tag, så vi vill bi­dra till ett vid­gat per­spek­tiv ge­nom att lyf­ta 100 per­so­ner.

Idén är allt­så att ut­se 100 fö­re­bil­der, och för­hopp­nings­vis få in 400 no­mi­ne­ring­ar, från för­or­ten i nå­got som kal­las ”Pa­ve the Way Awards”

– En fö­re­bild kan va­ra nå­gon som in­spi­re­rar and­ra, en pro­fil som kan få ung­do­mar att fat­ta ett visst be­slut tack va­re att de bli­vit in­spi­re­ra­de, nå­gon som ba­nat väg för and­ra, sä­ger Ma­de­le­i­ne Opi­ra från A mil­li­on minds.

Re­dan nu har de fått in cir­ka 130 no­mi­ne­ring­ar och de hop­pas på många fler.

En­ligt Ma­de­le­i­ne Opi­ra kan vem som helst bli no­mi-

ne­r­ad, men in­om vis­sa ra­mar. Det hand­lar om per­so­ner som an­ting­en bor och/ el­ler ver­kar in­om mil­jon­pro­gram­mens för­or­ter i he­la Sve­ri­ge, och Ma­de­le­i­ne Opi­ra hop­pas på ett brett och folk­ligt del­ta­gan­de i no­mi­ne­rings­pro­ces­sen. In­om kort kom­mer en Fa­ce­book­si­da att kom­ma upp där man själv bå­de kan pos-

ta namn på fö­re­bil­der och lä­sa mer om and­ras. Det kan hand­la om kän­da som okän­da, allt från id­rotts­pro­fi­ler till fö­re­tags­le­da­re och lo­ka­la eldsjä­lar. Vem är din egen fö­re­bild?

– Jag kom­mer att sä­ga det ty­pis­ka: Min mam­ma. Hon sä­ger att allt är möj­ligt och

vi­sar det ock­så i hand­ling. Hon har ta­git hand om mig och syr­ran och pus­hat och in­spi­re­rat mig att vå­ga gö­ra sa­ker och är myc­ket ak­tiv in­om för­e­nings­li­vet. Hon dri­ver Maisha­ga­lan, en gala som upp­märk­sam­mar män­ni­skor som gjort nå­got bra för re­la­tio­ner­na mel­lan Afri­ka och Sve­ri­ge. Det är ett en­ga­ge­mang som hon har haft i många år.

Da­tu­met för ”Pa­ve the Way Awards” är än­nu in­te spi­kat, men den kom­mer att hål­las nå­gon gång i bör­jan/ mit­ten av no­vem­ber på Kis­ta Nod.

”Jag kom­mer att sä­ga det ty­pis­ka:

Min mam­ma.”

MA­DE­LE­I­NE OPI­RA. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till en gala där man lyf­ter 100 fö­re­bil­der från för­or­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.