En extra ex­klu­siv bonus

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Re­por­ter Ida Nil­sing

Om det än­nu in­te är tryckt så får du gär­na skri­va att mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke kom­mer de­la ut pris den 4 no­vem­ber då det­ta nu är bekräf­tat.”

När jag fick det här mai­let från Ma­de­le­i­ne Opi­ra, så var det pre­cis för sent att änd­ra i ar­ti­keln om 100 fö­re­bil­der från för­or­ten på si­dan 6.

Den Kista­ba­se­ra­de tan­kes­med­jan ”A mil­li­on minds” gör ett stort ar­be­te med att sam­la in no­mi­ne­ring­ar. 4 no­vem­ber ar­ran­ge­ras en gala på Kis­ta Nod och dit kom­mer allt­så kultur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke. Men det får man ba­ra ve­ta om man lä­ser den här krö­ni­kan, se det som en extra ex­klu­siv bonus.

Och sen är ju fak­tiskt he­la gre­jen värd att upp­märk­sam­ma li­te extra. Vi skri­ver of­ta om män­ni­skor som gör bra sa­ker, och är bra fö­re­bil­der. Men tänk 100 styc­ken! Sam­la­de un­der sam­ma tak. Det är klart att mi­nistern in­te vill mis­sa det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.