3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

JÄR­VA CAFÉ

Jär­va Café kör igång igen ef­ter som­marup­pe­hål­let. Nu är det åter dags att sam­las i Hus­by träff och diskutera vik­ti­ga fram­tids­frå­gor för Hus­by, samt att gå ige­nom de för­slag för Hus­by som kom in på gårds­da­gen. När: 7 sep­tem­ber kloc­kan 18. Var: Hus­by träff.

FÖ­RE­LÄS­NING

”När du blir stor och gif­ter dig. Om ål­der, he­te­ro­nor­ma­ti­vi­tet och ge­nus” är en öp­pen fö­re­läs­ning som ut­går från ett forsk­nings­pro­jekt där Fanny Am­björns­son, till­sam­mans med Jan­ne Brom­seth, stu­de­rat livs­vill­kor och mot­stånds­stra­te­gi­er bland två ge­ne­ra­tio­ner hb­tq-per­so­ner. När: Måndag 7/9 kloc­kan 19.00. Var: Tens­ta konst­hall.

INVIGNING

In­vig­ning­en av det nya konst­ver­ket på Kn­ut­by­går­dens för­sko­la i Rin­ke­by. Det be­skrivs som en jät­te­lik pek­bok med fem ni­vå­er. Väg­gen är fylld av fi­gu­rer som kan in­spi­re­ra till be­rät­tel­ser. När: Ons­dag 9/9 kloc­kan 15. Var: Kn­ut­by­går­dens för­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.