MER Skjut­ning­en på Rin­ke­by torg

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

■ STRAX ef­ter kloc­kan 14.00 på sön­da­gen kom lar­met till po­li­sen och fle­ra po­lis­pa­trul­ler och am­bu­lan­ser skic­ka­des till Rin­ke­by torg. Ett par tim­mar se­na­re med­de­la­de po­li­sen att en man ha­de av­li­dit. En an­nan man ska­da­des all­var­ligt i skott­loss­ning­en, men fick inga livs­ho­tan­de ska­dor.

■ TVÅ per­so­ner ska­da­des lind­rigt av ri­ko­schet­ter vid skott­loss­ning­en. De rå­ka­de ba­ra be­fin­na sig i när­he­ten och ha­de ing­et med då­det att gö­ra. Plat­sen spär­ra­des av, men av­spärr­ning­ar­na häv­des un­der sön­dags­kväl­len. Vid 17-ti­den på sön­da­gen över­läm­na­de sig tre per­so­ner själv­mant till po­li­sen och har se­dan dess an­hål­lits miss­tänk­ta för del­ak­tig­het i brot­tet.

■ EN­LIGT po­li­sens upp­gif­ter till DN ska skott­dra­mat in­te va­ra re­la­te­rat till gängkriminalitet el­ler lik­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.