All­män­he­tens frå­gestund slu­ta­de med upp­sträck­ning

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re i Spång­aTens­ta av­slu­ta­de all­män­he­tens frå­gestund med att läxa upp fa­mil­jer ut­an bo­stad.

– Det är klart att man står sig själv när­mast, men ni är ing­et uni­kum. Det är in­te för­svar­bart att ni oc­ku­pe­rar lä­gen­he­ter­na!

Det blev ett fru­stre­rat nämnd­mö­te i Spånga-Tens­ta för­ra tors­da­gen. Frå­gor­na un­der all­män­he­tens frå­gestund vil­le ald­rig ta slut, nämnd­ord­fö­ran­den Awad Hersi (MP) gav in­te svar som till­freds­ställ­de frå­ge­stäl­lar­na och frå­gestun­den på­gick i cir­ka två tim­mar. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re An­na Jo­na­zon vän­de sig till slut till de fa­mil­jer som kom­mit till mö­tet av oro för sin osäk­ra bo­en­de­si­tu­a­tion.

– Jag hop­pas att ni tac­kar ja till al­la lä­gen­he­ter i Väs­terås, En­kö­ping och he­la Stock­holm! Det fick min dot­ter gö­ra när hon in­te ha­de nå­gon an­nan­stans att bo och hon ha­de två barn. Det är klart att man står sig själv när­mast, men ni är ing­et uni­kum. Det är in­te för­svar­bart att ni oc­ku­pe­rar lä­gen­he­ter­na! sa An­na Jo­na­zon.

Bak­grun­den till hän­del­sen är den svå­ra bo­stads­si­tu­a­tion som rå­der i bå­de Spång­aTens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta. Vi Tens­ta/Kis­ta/Rin­ke­by har ti­di­ga­re skri­vit om fa­mil­jer vars kort­tids­kon­trakt gått ut, men som än­då bor kvar på grund av att de in­te har nå­gon­stans att ta vä­gen. En del har tac­kat nej till vand­rar­hems­plat­ser i Sö­der­täl­je, en del har in­te fått någ­ra er­bju-

dan­den alls. På tors­da­gens nämnd­mö­te fanns re­pre­sen­tan­ter bå­de för fa­mil­jer­na och för ak­ti­vis­ter­na som upp­märk­sam­mat de­ras si­tu­a­tion.

Frå­gor­na som ställ­des rör­de bland an­nat rikt­lin­jer för fa­mil­jer som in­te får hjälp av so­ci­al­tjäns­ten och hur barn­per­spek­ti­vet be­ak­tas. Många be­rät­ta­de om si­na si­tu­a­tio­ner, men när An­na Jo­na­zon ta­git till or­da, res­te sig fle­ra och läm­na­de mö­tet.

Ut­an­för sa­len råd­de en choc­kad stäm­ning, nå­gon und­ra­de var­för hon pra­ta­de om sin dot­ter och en an­nan upp­lev­de att hon in­te fått chan­sen att gö­ra sig för­stådd.

Men det fanns ock­så en stor fru­stra­tion över att nämnd­ord­fö­ran­den Awad

Hersi in­te sva­rat på de­ras frå­gor.

– De sä­ger att vi ska stäl­la kon­kre­ta frå­gor, men vi får inga kon­kre­ta svar! sa en av dem som läm­nat sa­len.

Tid­ning­en ställ­de frå­gan till Awad Hersi.

Var­för krä­ver ni kon­kre­ta frå­gor när ni in­te ger kon­kre­ta svar?

– Det är gans­ka en­kelt, de frå­gor man har ställt gäl­ler en­skil­da ären­den och jag kan in­te sva­ra på här vem som får hjälp av so­ci­al­för­valt­ning­en el­ler in­te. Det be-

ror på om man är be­rät­ti­gad till bi­stånd el­ler in­te, sa Awad Hersi.

FO­TO: IDA NIL­SING

FRÅ­GESTUND. Frå­gor­na från all­män­he­ten hag­la­de och ef­ter cir­ka två tim­mar tog An­na Jo­na­zon (S) till or­da, och se­dan läm­na­de fle­ra be­sö­ka­re sa­len.

FRÅ­GOR. Många frå­gor om bo­stä­der blev det på för­ra vec­kans mö­te i stads­dels­nämn­den.

HETT. Bo­stads­frå­gan, som vi ti­di­ga­re har skri­vit om, är fort­fa­ran­de het och fort­sat­te or­sa­ka de­batt på för­ra vec­kans nämnd­mö­te i Spånga-Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.