”Han fry­ser ut fol­ket och ma­jo­ri­te­ten”

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida Nil­sing

Mo­ha­med Nu­ur, ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Tens­ta, rik­tar kri­tik mot nämnd­ord­fö­ran­de Awad Hersi (MP) ef­ter mö­tet.

– Han fry­ser ut fol­ket och han fry­ser ut ma­jo­ri­te­ten. Då blir det ett död­lä­ge i po­li­ti­ken.

Det är fle­ra sa­ker Mo­ha­med Nu­ur re­a­ge­rar på, dels hur nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Hersi (MP) be­hand­lar de and­ra par­ti­er­na i den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten, dels hur han be­hand­lar med­bor­gar­na un­der all­män­he­tens frå­gestund.

– Jag ställ­de en frå­ga om för­valt­ning­ens ge­ne­rel­la rikt­lin­jer, men i stäl­let för att sva­ra, el­ler lå­ta mi­na par­tivän­ner sva­ra, så skäl­ler han på mig och skyl­ler på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Det här lan­det, bå­de kom­mu­nen och riks­da­gen, styrs nu­me­ra av en ma­jo­ri­tet där bå­de Mil­jö­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter in­går, sä­ger Mo­ha­med Nu­ur (S).

Men han kri­ti­se­rar ock­så Her­sis be­mö­tan­de av med­bor­gar­na un­der all­män­he­tens frå­gestund.

– När nå­gon vill stäl­la fle- ra frå­gor och Awad Hersi sä­ger att den per­so­nen ba­ra får stäl­la en frå­ga, då kan det va­ra skad­ligt för de­mo­kra­tin. Han fry­ser ut fol­ket och han fry­ser ut ma­jo­ri­te­ten. Då blir det ett död­lä­ge i po­li­ti­ken.

Awad Hersi blir för­vå­nad över kri­ti­ken.

– Sit­ter man i nämn­den och be­gär or­det så får man or­det, men om det in­te finns någ­ra namn på ta­lar­lis­tan så kan jag in­te tvinga nämnd­le­da­mö­ter­na att ta­la.

– Det gäl­ler även un­der all­män­he­tens frå­gestund, att den som be­gär or­det ska få

stäl­la sin frå­ga. Men ti­den bry­ter ta­lar­lis­tan och en ord­fö­ran­des upp­gift är ock­så att hål­la ti­den. Jag tyck­te att jag var ge­ne­rös med ti- den, frå­gestun­den höll på i när­ma­re två tim­mar och många frå­gor kom igen, sä­ger Awad Hersi.

FO­TO: IDA NIL­SING

KRI­TIK. Nämnd­ord­fö­ran­de Awad Hersi (till hö­ger) fick kri­tik ef­ter stads­dels­nämn­dens mö­te för­ra tors­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.