Mo­de­ra­ter­na vill ha fler po­li­ser

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Pro­ble­men med otrygg­het och grov brotts­lig­het är för sto­ra i ett 50-tal om­rå­den runt om i lan­det där kri­mi­nel­la nät­verk har fått fäs­te, an­ser Mo­de­ra­ter­na.

Ben­ja­min Dousa (M) är vice ord­fö­ran­de för Rin­ke­byTenstas stads­dels­nämnd och skul­le gär­na se än­nu fler po­li­ser i Jär­va.

– När­om­rå­det har gått ige­nom en tuff som­mar, det har va­rit stö­kigt och fle­ra skjut­ning­ar och man har of­ta hört po­lishe­li­kop­tern som har va­rit up­pe mer.

Än­då vill du ha fle­ra po­li­ser i om­rå­det?

– I grund och bot­ten är det brot­ten som ska bort, in­te po­li­ser­na. Det är po­si­tivt att det finns ett fun­ge­ran­de rätts­sam­häl­le, men den bäs­ta fö­re­byg­gan­de åt­gär­den är att fler kom­mer i ar­be­te.

BEN­JA­MIN DOUSA. Vill ha fler po­li­ser till Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.