Ny sam­ord­na­re mot ter­ro­rism

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Ab­di-Nur Is­se, som ti­di­ga­re ar­be­ta­de som en­hets­chef in­om Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning, till­träd­de ny­li­gen tjäns­ten som Stock­holms nya sam­ord­na­re mot ter­ro­rism.

Ar­be­tet in­ne­bär att han har an­sva­ret att sa­m­ord­na Stock­holms in­sat­ser mot al­la ty­per av vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism. Det kan hand­la om att för­hind­ra re­kry­te­ring­en till na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler att mot­ver­ka att ung­do­mar re­ser för att an­slu­ta sig till ter­ror­stämp­la­de grup­per i Sy­ri­en och Irak.

Tjäns­ten som sam­ord­na­re är den förs­ta i sitt slag i Stock­holm. I Gö­te­borg där­e­mot har det fun­nits två sam­ord­na­re an­ställ­da se­dan mars i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.