Ny chef sö­kes till bib­li­o­te­ken

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Stock­holms stad sö­ker en ny en­hets­chef till bib­li­o­te­ken i Jär­va, dit räk­nas Kis­ta, Hus­by, Rin­ke­by och Tens­ta bib­li­o­tek. ”Ditt upp­drag är att med fan­ta­si och kun­skap med­ver­ka till att for­ma ett bib­li­o­tek som är till­gäng­ligt och an­ge­lä­get för al­la”, står det i an­non­sen.

Per­so­nen som får tjäns­ten kom­mer att an­sva­ra för Kis­ta och Hus­by bib­li­o­tek. Kis­ta ut­sågs ny­li­gen till värl­dens bäs­ta folk­bib­li­o­tek, som vi ti­di­ga­re har be­rät­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.