Inga över­vak­nings­ka­me­ror i Jär­va

Vi i Kista - - NYHETER - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Det blir inga över­vak­nings­ka­me­ror i Spånga, Rin­ke­by och Tens­ta. Det be­slu­ta­de för­valt­nings­rät­ten i vec­kan.

Po­li­sen an­sök­te för en tid se­dan om att få sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror vid Spånga sta­tion, Rin­ke­by cent­rum, Ten­sta­plan och Tensta­gång­en. Bak­grun­den till po­li­sens an­sö­kan är de höga brotts­siff­ror­na på plat­ser­na.

Läns­sty­rel­sen be­vil­ja­de an­sök­ning­ar­na om ka­me­raö­ver­vak­ning, men Da­ta­in­spek­tio­nen över­kla­ga­de. Da­ta­in­spek­tio­nen är en myn­dig­het som ”ar­be­tar för att säk­ra den en­skil­da in­di­vi- dens rätt till in­tegri­tet i sam­häl­let” – och för­valt­nings­rät­ten be­slu­ta­de i vec­kan att gå på Da­ta­in­spek­tio­nens lin­je.

Dom­sto­len har fun­nit att in­tegri­tets­in­tres­set, bland an­nat med hän­syn till att över­vak­ning­en av­ses äga rum dyg­net runt och av­ser ett stort om­rå­de, väger tyngst, sa råd­man Pe­ter Andrén i ett press­med­de­lan­de.

Mo­de­ra­ter­na har re­a­ge­rat starkt på för­valt­nings­rät­tens be­slut.

– Så­väl Spånga sta­tion som Tens­ta cent­rum upp­levs av många män­ni­skor som otryg­ga mil­jö­er. En dyg­netrunt- ka­me­raö­ver­vak­ning skul­le bi­dra till att öka män­ni­skors trygg­het och dess­utom hjäl­pa po­li­sen i de­ras brotts­be­kämp­ning.

– Jag är där­för myc­ket be­svi­ken när det gäl­ler för­valt­nings­rät­tens be­slut, skri­ver Ole Jör­gen Pers­son, mo­de­ra­ter­na, vice ord­fö­ran­de i Spånga Tens­ta stads­dels­nämnd, i ett press­med­de­lan­de.

”Så­väl Spånga sta­tion som Tens­ta cent­rum upp­levs av många män­ni­skor som otryg­ga mil­jö­er. En dyg­netrunt-ka­me­raö­ver­vak­ning skul­le bi­dra till att öka män­ni­skors trygg­het.”

FO­TO: AR­KIV FO­TO: COLOURBOX

BE­SVI­KEN. Ole-Jör­gen Pers­son.

NEJ. För­valt­nings­rät­ten sa nej till över­vak­nings­ka­me­ror i Jär­va se­dan Da­ta­in­spek­tio­nen över­kla­gat Läns­sty­rel­sens be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.