MER om Blå Vä­gen

Vi i Kista - - FAMILJ -

■ BLÅ Vä­gen har fle­ra so­ci­a­la fö­re­tag där många del­ta­ga­re fått ar­be­te. Fö­re­ta­gen drivs pro­fes­sio­nellt med kva­li­tets­mål och ut­i­från en ide­ell mål­sätt­ning. Må­let är att ska­pa nya ar­be­ten och nya fö­re­tag med lo­kal för­ank­ring.

■ BLÅ Vä­gen er­bju­der ar­bets­trä­ning och ak­ti­vi­te­ter för ar­bets­sö­kan­de, lång­tids­ar­bets­lö­sa och lång­tids­sjuk­skriv­na. Blå Vä­gen ut­för även ar­bets­för­må­ge­be­döm­ning­ar där prak­tisk ar­bets­trä­ning in­går.

■ BLÅ Vä­gen ar­be­tar ef­ter sam­ma mål­sätt­ning som ide­el­la för­e­ning­en Spånga Blå­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.