Jär­va Café

7 SEP­TEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Sä­song­ens förs­ta Jär­va Café i Hus­by träff måndag den 7 sep­tem­ber kloc­kan 18.00. Det blir en upp­takt med in­fo och dis­kus­sion om vil­ka frå­gor vi al­la till­sam­mans be­hö­ver diskutera och age­ra i un­der hös­ten. Det kan till ex­em­pel gäl­la: Fort­sat­ta kam­pen för att För­bi­far­ten om den byggs ska grä­vas ner i Akal­la och Hjuls­ta och hur kol­lek­tiv­tra­fi­ken mås­te pri­o­ri­te­ras fö­re värl­dens största och dy­ras­te mo­tor­vägs­tun­nel (ef­ter del­se­gern som stop­pa­de höj­ning­en av SL-kor­tet); Trygg­he­ten i Hus­by och vad som kan gö­ras för att stop­pa drog­han­deln, kopp­lat till kam­pen för jobb, ut­bild­ning­ar och fritid åt Jär­vas unga. Stads­bygg­nads­kon­to­rets bord­lag­da frå­ga om be­grav­nings­plats på Jär­va­fäl­tet (be­slut upp­skju­tet till 11/9). In­fo om Fol­kets Hus och Par­kers pla­ner för Hus­by träff. Ar­ran­gör: Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.