Ba­byS­pa­ce

7 SEP­TEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

En te­a­ter­fö­re­ställ­ning för de all­ra mins­ta bar­nen. Ba­byS­pa­ce är en föreställning om det tyngd­lö­sa till­stånd som finns ute i rym­den men ock­så in­ne i ma­gen för de all­ra mins­ta bar­nen. Av och med Jo­se­fi­na Karls­son Ver­ga­ra. Fö­re­ställ­ning­en ges den 7 sep­tem­ber kloc­kan 10.15 (yt­ter­li­ga­re en föreställning ges i sam­band med Svens­ka med Ba­by-träf­fen sam­ma dag kloc­kan 12.30). Längd: cir­ka 25 mi­nu­ter. Te­a­ter för be­bi­sar upp till 11 må­na­der. För att va­ra sä­ker på att få en plats kan du för­bo­ka dig till fö­re­ställ­ning­en direkt i for­mu­lä­ret på hem­si­dan. I mån av plats finns det möj­lig­het att kom­ma direkt till fö­re­ställ­ning­en kloc­kan 10.15. Fö­re­ställ­ning­en är gra­tis. Frå­gor? Kon­tak­ta Jo­han­na Hä­ren­stam, mejl jo­han­na.ha­ren­stam@stock­holm.se. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.