Låt sen­som­ma­ren stå i blom

Även om kväl­lar­na nu blir kor­ta­re och luf­ten in­te är li­ka varm, så finns det fort­fa­ran­de många sätt att gö­ra fint i en­trékru­kor, bal­kong­lå­dor och träd­gård.

Vi i Kista - - BOSTAD - Eri­ka Lindén Jans­son

Att plan­te­ra sen­som­mar- och höstkrukor är väl­digt tack­samt; det finns ett enormt ut­bud av här­li­ga pryd­nads­gräs, pe­ren­ner och som­mar­blom­mor, och det är in­te läng­re så vik­tigt att växterna i di­na kru­kor pas­sar bra ihop rent växt­mäs­sigt, ut­an de kan blan­das i stort sett hur som helst, be­rät­tar Blomsterfrämjandet. På hös­ten av­tar väx­ter­nas växt­kraft vil­ket in­ne­bär att de in­te kom­mer att växa sär­skilt myc­ket mer ef­ter att de har plan­te­rats.

Det är där­för vik­tigt att plan­te­ra tä­ta­re än på vå­ren så att plan­te­ring­ar­na ser fyl­li­ga ut re­dan från bör­jan. Det in­ne­bär ock­så att hän­syn in­te be­hö­ver tas till om nå­gon sort väx­er star­ka­re än nå­gon an­nan – plan­te­ring­ar­na änd­rar sig en­dast mar­gi­nellt un­der hös­ten.

Cykla­men finns i en mängd oli­ka for­mer och stor­le­kar, och de finns i ett brett färg­spekt­rum från rött, ce­ri­se, ro­sa till vitt. De kla­rar ut­märkt att stå ute även om det blir nå­gon mi­nus­grad och blom­mor­na hål­ler sig länge vid sva­la tem­pe­ra­tu­rer. Ge­nom att plan­te­ra många till­sam­mans blir ef­fek­ten im­po­ne­ran­de.

Alun­rot är en per­fekt ut­fyll­nad­växt till höst­plan­te­ring­ar­na. På se­na­re år har det kom­mit mäng­der av spän­nan­de stick­lings­för­ö­ka­de sor­ter. Det är sor­ter med vack­ra blad­verk i oli­ka ny­an­ser av gult, rött, grönt, brunt och pur­pur­rött.

För­de­len med alun­rot är att plan­tor­na dels är myc­ket vack­ra i höst­plan­te­ring­en, dels fort­sät­ter de att stå fint he­la vin­tern till ex­em­pel till­sam­mans med ljung.

Höst­glöd/vår­eld el­ler Ka­lan­choe, som är dess vetenskapliga namn, för­knip­par många av oss med en växt som vi an­vän­der in­ne, men det är tå­li­ga blom­mor som gör sig ut­märkt även ute.

Höst­glöd/vår­eld har de­ko­ra­ti­va blom­mor i många oli­ka fär­ger, for­mer och stor­le­kar, dubb­la el­ler enk­la. Det enor­ma ut­bu­det av fär­ger på Ka­lan­choe gör att väx­ten kan an­vän­das i många oli­ka plan­te­ring­ar för att ad­de­ra färg i öns­kad ku­lör.

Grä­sen har hun­nit ut­veck­la si­na ax och vip­por un­der som­ma­ren och skän­ker skön­het he­la hös­ten och vin­tern. När ter­mo­me­tern vi­sar på mi­nus och ax och vip­por glitt­rar av frost är grä­sen som all­ra tju­si­gast.

Även blå­si­ga och kal­la höst­da­gar när grä­sen va­jar i vin­den skän­ker de skön­het och liv. Dess­utom ger grä­sen vo­lym och höjd, vil­ket är en av grun­der­na för al­la lyc­ka­de plan­te­ring­ar.

Höst­fäg­ring kal­las ett ut­valt sor­ti­ment av höst­blom­man­de pe­ren­ner, här­di­ga an­nu­el­ler och vack­ra pryd­nads­gräs som od­lar­na själ­va kom­po­ne­rat.

Blandningarna in­ne­hål­ler sor­ter med vack­ra blad och fi­na blom­ställ­ning­ar som ger skön­het till plan­te­ring­ar­na även ef­ter det att blom­ning­en av­ta­git. Frå­ga ef­ter bland­ning­en i ditt gar­den cen­ter el­ler i din växt­bu­tik.

FO­TO: BLOMSTERFRÄMJANDET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.