MER Dags att plan(t)era

Vi i Kista - - BOSTAD - KÄLLA: BLOMSTERFRÄMJANDET

NU ÄR det en bra tid att plan­te­ra pe­ren­ner, bus­kar och träd i träd­går­den. Det är även dags att sät­ta bloms­ter­lö­kar in­för vå­ren. Att plan­te­ra väx­ter på hös­ten är bra ef­tersom växt­kraf­ten har av­ta­git och de istäl­let kan sat­sa på att ut­veck­la rot­sy­ste­met för att eta­ble­ras sig på den nya växt­plat­sen. Luf­ten blir fuk­ti­ga­re på hös­ten och sva­la­re tem­pe­ra­tu­rer gör att be­ho­vet av vatt­ning in­te hel­ler är li­ka stort som på vå­ren. Det går bra att plan­te­ra så länge det går att grä­va i mar­ken. Växterna hin­ner i re­gel ro­ta sig in­nan vin­tern om de in­te plan­te­ras strax in­nan tjä­len kom­mer. I så­da­na fall mås­te växterna be­hand­las som nyplan­te­rad på vå­ren och vatt­nas rik­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.