MER Jär­va disc­golf-park

Vi i Kista - - SPORT - KÄLLA: JÄR­VA DGP

■ JÄR­VA DGP är i dag en di­sc­gol­fan­lägg­ning i världs­klass men även en av Stock­holms största och vack­ras­te par­ker.

■ AL­LA är väl­kom­na att nytt­ja par­ken. Jär­va DGP drivs pro­fes­sio­nellt av Mats Löf som har va­rit ak­tiv in­om spor­ten se­dan 1979.

■ MATS bror, land­skaps­ar­ki­tekt Jo­nas Löf, har även bi­dra­git myc­ket till par­kens ut­veck­ling. Om­rå­det är ett cir­ka 30 hek­tar stort park­om­rå­de. Spe­la­re från he­la värl­den kom­mer för att ta del av par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.